SHÇEK Yönetmeliği 2016

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakım evi açmak (kurmak) isteyenler için gerekli mevzuat ve prosedür SHÇEK Yönetmeliği 2015
Ekler bölümünde verilmiş Güvenlik önlemleri ile ilgili Kısmı Dikkatli okuyunuz..! Ekleri yazıcınızda kolay almak için buradan world belgesi olarak indirebilirsiniz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN
KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasları, izin, açılış, çalışma ve personel şartlarını, ücret tarifelerini, denetimlerini ve faaliyetlerini durdurma işlem ve usullerini belirlemek ve temel çocuk hakları felsefesine uygun hizmet vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde açılacak olan emzirme odaları ve yurt/çocuk bakım yurdu/kreşler dışında, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin işleyişine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
b) Çalışma odası: 6-12 yaş grubu çocukların grup sorumluları eşliğinde derslerinin, ödev çalışmalarının ve çeşitli sosyal, kültürel etkinliklerin yapıldığı odayı,
c) Çocuk bakıcısı: Çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olan kişiyi,
ç) Çocuk kulübü: 6-12 yaş grubu çocuklara hizmet veren kuruluşu,
d) Genel Müdürlük: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
e) Grup sorumlusu: Grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak ve çocuklara temel ahlaki kavramlar ve değerler ile temel alışkanlıkları kazandırmak için gerekli faaliyetleri bir program dahilinde uygulamakla yükümlü kişiyi,
f) Gündüz bakımevi: 37-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu,
g) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,
ğ) Komisyon: Kuruluşların denetlenmeleri, değerlendirilmeleri, idari para cezası uygulaması ve kapatılmaları ile ilgili kararları almak üzere valilik onayı ile kurulan, valinin görevlendireceği il müdürü veya il müdür yardımcısı ya da şube müdürü başkanlığında en az üç sosyal çalışma görevlisinden oluşan dört kişinin görev aldığı komisyonu,
h) Kreş: 0-36 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu,
ı) Kurucu: Özel kreş ve gündüz bakımevi ve özel çocuk kulübü veya her üçünü bir arada açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Kuruluş: Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait, 2828 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin 3 numaralı alt bendindeki tanıma uygun olarak görevini yerine getiren, 0-66 aylık çocukların gelişim, bakım, korunma ve beslenmelerini sağlayan kreş ve gündüz bakımevleri ile; 6-12 yaş grubu çocukların boş zamanlarını uygun program düzenleyerek değerlendiren ve bu suretle bakım ve korunmalarını sağlayan çocuk kulüplerini,
j) Kuruluş müdürü: Kuruluşun amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili idari konulardaki her türlü işlemden, kuruluştaki çocukların eğitimi, bakımı ve beslenmelerinin sağlık kurallarına uygun olarak sağlanmasından, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortam oluşturulmasından, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olunmasından, çocuklara temel ahlâki kavramlar ve değerler ile bu alışkanlıkların kazandırılmasından birinci derecede sorumlu olan kişiyi,
k) Oyun ve emekleme odası: 0-36 aylık çocukların grup sorumlusu eşliğinde, yürüme becerisi kazandığı ve oyun oynadığı odayı,
l) Oyun, etkinlik ve uyku odası: 37-66 aylık çocukların oyun oynadığı, grup sorumluları eşliğinde, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyici eğitim programları ve çeşitli etkinlikler yaptığı, belirli zaman dilimlerinde uyumaları ve dinlenmeleri için düzenlenmiş odayı,
m) Oyun ve dinlenme odası: 6-12 yaş grubu çocukların grup sorumlularının eşliğinde oyun oynamaları, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyici çeşitli etkinlikler yapmaları ve dinlenmeleri için düzenlenmiş odayı,
n) Özel hukuk tüzel kişileri: Özel hukuk hükümlerine göre kurulan dernek, vakıf, şirket ve kooperatifleri,
o) Program: Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan eğitim programlarını,
ö) Sosyal çalışma görevlisi: Sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, öğretmenlik, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,
p) Uyku odası: 0-36 aylık çocukların belirli zaman diliminde uyumaları ve dinlenmeleri için düzenlenmiş odayı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluşların Açılması, Devri, Nakli, Değişiklik İşlemi ve Kapatılması
Kurucularda aranacak şartlar
MADDE 5 – (1) Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,
b) En az ilkokul mezunu olmak,
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm edilmemiş olmak.
Başvuru ve istenecek belgeler
MADDE 6 – (1) Kuruluş açmak isteyen kişiler tarafından, açılması planlanan kuruluş binasının adresini belirten bir dilekçe ve binaya ait yapı kullanım izin belgesi ile il müdürlüğüne başvurulur. Bina, en az iki sosyal çalışma görevlisi tarafından 15 inci maddeye uygunluk açısından on beş gün içerisinde yerinde incelenir ve binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir.
(2) Binanın uygun görülmesi halinde başvuru sahibinden aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi,
b) Adli sicil belgesi,
c) Öğrenim durumunu gösterir belge, yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi,
ç) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi veya çocuk kulübü işletmeciliği yapılabileceğine ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
d) Kurucu temsilcisinin kuruluşu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirtildiği yönetim kurulu kararının il müdürlüğünce onaylı örneği.
(3) Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili olarak aşağıdaki belgeler istenir:
a) Binanın kapasitesinin hesaplanabilmesi için belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüklerinden ya da çevre ve şehircilik müdürlüklerinden alınacak odaların büyüklüğü ve ölçümünü gösterir belge ve tasdikli mimari proje,
b) Bina kurucuya ait ise tapu senedinin il müdürlüğünce onaylı örneği; bina kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
c) Bina ve ortak bahçesinin kullanılacak olması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile verdiği karar örneği,
ç) Binanın, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren itfaiye raporu,
d) Binanın trafik emniyetinin olduğuna ve alkollü içki tüketilen ve satılan yerler ve genel ahlâk kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları ile arasında, en az 100 metre mesafe bulunduğuna dair, il veya ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,
e) Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin, il veya ilçe toplum sağlığı merkezlerince düzenlenen rapor,
f) Binanın kat veya katları, odaları, bahçesi için ayrı ayrı üç nüsha 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim plânı örneği,
g) Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor,
ğ) Numarataj belgesi.
(4) 6/3/2007 tarihinden sonra yapı ruhsatı ve yapımı tamamlanarak yapı kullanım izin belgesi alınmış binalardan, binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor istenmez.
(5) Kurucunun bina ile ilgili belgeleri teslim etmesinden sonra, tüm belgelerin uygun olup olmadığı il müdürlüğünde görevli sosyal çalışma görevlileri tarafından on iş günü içerisinde değerlendirilir. Belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, kurucudan en geç bir ay içerisinde kuruluşun 17 nci maddeye uygun olarak tefrişinin yapılarak, ek-1’deki Güvenlik Bilgilendirme Formunda belirlenen esaslar çerçevesinde güvenlik önlemlerinin alınması resmi yazı ile istenir.
(6) Tefriş yapıldıktan sonra il müdürlüğü tarafından yerinde inceleme yapılır ve inceleme sonucunda binanın fiziki şartları ile bulunması gereken araç ve gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir ek-2’deki Açılış İnceleme Raporu Formu ile kuruluşun oda ve bölümlerinin bina içindeki yerleri ve kapasite hesaplamasının belirtildiği bina durum değerlendirme raporu düzenlenir.
Açılış izni için gerekli işlemler
MADDE 7 – (1) Bir kuruluşun açılıp faaliyete geçebilmesi, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde olur:
a) Başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, kurucu tarafından 6 ncı maddede belirtilen evraklar, ikişer adet dosya halinde hazırlanarak, incelenmek üzere il müdürlüğüne teslim edilir. Bu süre içinde kuruluşa çocuk kabulü yapılmaz. Belirtilen süre içinde açılış izni için gerekli belgeleri tamamlamayan kurucuların dosyaları iade edilir.
b) Kurucu tarafından teslim edilen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması ve il müdürlüğünce düzenlenen bina durum değerlendirme raporu ile inceleme raporunda olumlu kanaat bildirilmesi halinde; il müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile kuruluş hizmete açılır. Tüm belgeleri tasdik edilen dosyalardan biri il müdürlüğünde kalır; diğeri ise ek-3’de bulunan Açılış İzin Belgesi düzenledikten ve imzaladıktan sonra kurucuya imza karşılığında teslim edilir.
c) Açılış İzin Belgesi düzenlenen kuruluşa çocuk kabulü yapılır.
ç) Açılış İzin Belgesi verilen ya da devir veya nakil edilen her kuruluşun işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi, bir ay içinde il müdürlüğü tarafından, o yerin bağlı bulunduğu ilin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile defterdarlığa veya vergi dairesine bildirilir.
d) Aynı kurucu tarafından yeni bir şubenin açılması halinde, yeni kuruluş açılışındaki gibi işlem yapılır. Her yeni şube için ayrı kuruluş müdürü ve personel istihdamı zorunludur.
Devir ve kurucu temsilcisi değişikliği
MADDE 8 – (1) Kuruluşun başka bir gerçek veya özel hukuk tüzel kişiliğe devri için aşağıda belirtilen belgeler il müdürlüğüne sunulur:
a) Kuruluşu devir etmek ve devir almak isteyen kişilere ait dilekçe ile devir almak isteyen kişiye ait kurucu belgeleri,
b) Kuruluşun diğer bir gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisine devrinde yeni kurucular adına düzenlenecek ek-4’teki Devir Yetki Belgesi,
c) Devir Yetki Belgesi verildikten sonra, on beş gün içinde, kuruluşun borç ve alacaklarının, vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, kuruluşu devralan gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenildiğini gösteren ve noterlikçe düzenlenen devir senedi,
ç) Kuruluş binası kurucuya ait ise tapu senedinin il müdürlüğünce onaylı örneği; kuruluş binası kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
d) Kuruluşta yeni görev alacak personele ilişkin belgeler ve iş sözleşmesi.
(2) Belgelerin uygunluğunun belirlenmesi halinde, kurucu değişikliğine dair valilik onayı alınır ve ek-5’teki Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir.
(3) Kurucunun başvuruda bulunduğu tarihten itibaren bir ay içinde devir için gerekli belgeleri tamamlamaması durumunda devir talebi reddedilir.
(4) Devir Yetki Belgesi verilmesi kuruluşun yeni kurucuya devredildiği anlamını taşımaz. Kuruluşun yeni kurucuya devri, valilik onayı alınıp, Değişiklik İzin Belgesi düzenlendikten sonra gerçekleşmiş olur. İl müdürlüğüne başvurmadan kuruluşu devir eden veya devir alan kişilere yeniden özel kuruluş açma talebinde bulunmaları halinde izinsiz devir işleminin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl süresince açılış izni verilmez.
(5) Özel hukuk tüzel kişilerinde kurucu temsilcisi değişikliği aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür;
a) Temsilci değişikliğine ait yönetim kurulu kararı alınır.
b) Kurucu olarak görev alacak kişilerden Yönetmelikte belirtilen koşullar aranır ve belgeler istenir.
c) İl müdürlüğü tarafından belgelerin uygun olduğunun belirlenmesi halinde, yeni kurucu adına Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir.
Kuruculuk hakkının kaybedilmesi
MADDE 9 – (1) Kurucunun 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruculuk şartlarını kaybettiğinin tespit edilmesi hâlinde, en geç bir ay içinde kuruluş başka bir gerçek veya özel hukuk tüzel kişisine devredilir. Devir belirtilen süre içerisinde gerçekleşmez ise kuruluşun Açılış İzin Belgesi iptal edilir.
(2) Kurucunun ölümü hâlinde, veraset ilamında belirtilen kanuni mirasçıları aralarından seçecekleri uygun şartları taşıyan bir kişiyi noter onaylı vekâletname ile kurucunun ölüm tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kurucu olarak belirler. Kurucu teklifinin yapılmaması durumunda kuruluşun Açılış İzin Belgesi iptal edilir.
(3) Özel hukuk tüzel kişi temsilcisi olan kurucunun, kuruculuk şartlarını kaybetmesi veya ölümü hâlinde, en geç bir aylık süre içinde uygun şartları taşıyan başka bir temsilcinin bildirilmesi gerekir. Başka bir temsilcinin bildirilmemesi durumunda, kuruluşun Açılış İzin Belgesi iptal edilir.
Kuruluş nakli
MADDE 10 – (1) Kuruluşun nakil işlemleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür:
a) Kurucu veya temsilci nakil olacak binanın adresini belirten dilekçe ve yapı kullanım izin belgesi ile birlikte il müdürlüğüne başvurur.
b) Kuruluşun yeni bir binaya nakil edilmesi için, il müdürlüğünce en geç on beş iş günü içinde belirtilen adrese gidilerek yerinde inceleme yapılır. Binanın uygun koşulları taşıdığının belirlenmesi halinde, kurucudan 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bina ile ilgili belgeler istenir ve aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkrasına göre işlemler yürütülür.
c) İl müdürlüğünce ilgili belgelerin tasdik edilmesinden sonra, nakil için valilik onayı alınır ve Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir. Valilik onayı ve Değişiklik İzin Belgesi alınmadan yeni binada hizmete başlanamaz ve çocuk kabul edilemez.
ç) Başvuruda bulunduğu tarihten itibaren üç ay içinde nakil için gerekli belgeleri tamamlamayan kurucunun nakil talebi uygun görülmez.
(2) İl müdürlüğüne başvurmadan kuruluşu nakil eden kişi veya özel hukuk tüzel kişisine, yeniden özel kuruluş açma talebinde bulunması halinde izinsiz nakil işleminin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl süresince açılış izni verilmez.
Bina yerleşim, kapasite ve yaş grubu değişikliği
MADDE 11 – (1) Kuruluşun yerleşimi, blok veya kat ilavesi, kapasite ile yaş grubu değişikliği işlemleri, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür:
a) Kurucu, değişiklik talebini içeren dilekçe ve yapmak istedikleri değişikliklerin yer aldığı yerleşim planıyla il müdürlüğüne başvuruda bulunur.
b) Değişiklik talebi, il müdürlüğü sosyal çalışma görevlileri tarafından en geç on beş iş günü içinde, bu Yönetmeliğe uygunluk açısından yerinde incelenir ve inceleme raporu hazırlanır.
c) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca, bina ile ilgili istenen belgelerden değişikliğe ilişkin gerekli görülenler yeniden istenir.
ç) Bina ile ilgili şartların sağlanması ve binanın uygunluğunun belirlenmesi halinde valilik onayı alınır ve Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir.
Kuruluşa ad verme işlemleri
MADDE 12 – (1) Kuruluşlara ad verme işlemleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür:
a) Kuruluşlar aynı ilde Devletin veya diğer kuruluşların kullandıkları ad ve unvanlar ile toplum değerlerine aykırı düşecek ad ve unvanları, yabancı dildeki kelime ve deyimleri kullanamazlar.
b) Kurumların ad ve unvanlarının, başka kurumlar tarafından kullanılmasında, ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
c) Kuruluşun isminin değiştirilmek istenmesi halinde, kurucudan ad değişikliği gerekçesine dair dilekçe alınarak, kuruluşa verilecek yeni adın uygunluğu incelenir.
ç) Kuruluş adının uygun görülmesi halinde, valilik onayı alınarak, kuruluşun yeni adının yer aldığı Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir.
Kuruluşun kurucu tarafından kapatılması
MADDE 13 – (1) Kuruluşun kurucu tarafından kapatılması aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:
a) Kurucu, en az bir ay önceden il müdürlüğüne, personele ve velilere yazılı olarak kuruluşu kapatacağını bildirir. Kapanan kuruluşlar, il müdürlüğü tarafından mevcut kuruluşun bağlı bulunduğu ilin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile defterdarlığa veya vergi dairesine bir ay içerisinde bildirilir.
b) Kapanan kuruluş açılış izin onayı, Açılış İzin Belgesi aslı, kütük ve denetim defterlerini en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne teslim eder.
c) İl müdürlüğüne bildirimde bulunmadan kuruluşunu kapatan kişi veya tüzel kişiliğe, yeniden özel kuruluş açma talebinde bulunmaları halinde kapatma işleminin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl süresince açılış izni verilmez.
Kuruluşla ilgili yapılan değişiklik işlemlerinin bildirilmesi
MADDE 14 – (1) Kuruluşların açılış, kapanış, devir, nakil, ad değişikliği, tüzel kişilik temsilci değişikliği, kapasite ve yaş grubu değişikliklerine dair bilgiler, il müdürlüklerince ek-6’daki form düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluş Binasının Özellikleri
Kuruluş binası ve yeri
MADDE 15 – (1) Kuruluş olarak kullanılacak binanın ve yerinin seçiminde aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Kuruluşun kapasitesine uygun yeterli büyüklükte bahçesi bulunur. Bahçenin alanı her çocuk için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olur. Binaların teras katları bahçe olarak kullanılamaz.
b) Kuruluş müstakil veya çok katlı bir binanın zemin katında veya zeminle bağlantılı üst katlarda açılabilir. Çocuklar için kullanılacak tüm odalar aydınlık, ferah, gün ışığı alacak şekilde pencereli olur ve doğal aydınlanması sağlanır. Odalar çocukların sağlığının olumsuz etkilenmemesi için nemsiz olur. Bodrum kat, yol seviyesinin altında bulunan kat veya çatı katı kapasiteye dâhil edilmez.
c) Kuruluş binası veya bitişiğinde çocuklar için tehlike yaratabilecek, fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletme bulunamaz. Kuruluş çevresinde fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletmenin bulunması halinde, ilgili mevzuat hükümlerine ve Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun mesafelerin korunup korunmadığına dair rapor bu konuda yetkili kurumlardan alınır.
ç) Kuruluş binası veya bitişiğinde baz istasyonu bulunamaz. Kuruluş çevresinde baz istasyonunun olması halinde, sağlık ve güvenlik yönünden uygun mesafelerin alınıp alınmadığına dair rapor bu konuda yetkili kurumdan alınır.
d) Kuruluş ile meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri ve benzeri umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre mesafe bulunması zorunludur. Binaların birden fazla kapısı varsa en yakın kapı esas alınır.
e) Özel kreş ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüplerinin, aynı binada veya aynı bahçe içerisinde bir arada bulunması halinde, her kuruluş bağımsız bölüm ve dairelerden oluşur, giriş ve çıkış kapıları ayrı olur; ancak binanın giriş kapısı ortak kullanılabilir.
f) Kuruluşun çok katlı bir binada hizmete açılmak istenmesi durumunda, bina ana giriş kapısından ayrı kuruluşa ait bir giriş ve çıkış kapısı bulunur.
g) Kuruluşlarda herhangi bir tehlike anında çocukların binadan kolaylıkla ayrılabilmelerine yönelik çıkış kapısı, tahliye sistemi veya yangın merdiveni bulunur.
h) Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir. Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazların seçimi, kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır; yetkili kişilerce bakımı, onarımı, kontrolü yapılır ve işletilmesi sağlanır.
Kapasite tespiti
MADDE 16 – (1) Kuruluşların kapasite tespiti aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde;
1) 0-36 aylık çocuklar için sabit karyola kullanılır. Kapasite çocuklar için ayrılan uyku odalarının büyüklüğüne göre hesaplanır. Uyku odalarında her bir çocuğa en az 2 m2 alan ve 6 m3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılarak, kuruluşun toplam kapasitesi bulunur. Ancak kuruluşta uyku odalarına denk, yaklaşık büyüklükte oyun ve emekleme odaları bulunur. Oyun ve emekleme odaları kapasiteye dahil edilemez.
2) 37-66 aylık çocuklar için portatif karyola kullanılır. Kapasite, uyku, oyun, etkinlik ve uyku odası için gösterilen odanın büyüklüğüne göre hesaplanır. Oyun, etkinlik ve uyku odalarında, her bir çocuğa en az 2 m2 alan ve 6 m3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılarak, kuruluşun toplam kapasitesi bulunur. Oyun, etkinlik ve uyku odası 15 m2 den az olamaz.
b) Çocuk Kulüplerinde;
1) Kapasite, çocuklar için ayrılan çalışma odalarının büyüklüğüne göre tespit edilir. Çalışma odalarında, her bir çocuğa 2 m2 alan 6 m3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılarak, kuruluşun toplam kapasitesi bulunur. Çalışma odası 15 m2 den az olamaz. Ayrıca çocukların dinlenebileceği ve oyun oynayabileceği çalışma odasına denk büyüklükte bir oyun ve dinlenme odası bulunur. Oyun ve dinlenme odaları kapasiteye dâhil edilemez.
2) Kuruluşta, çocukların tam gün bulanabileceği ara tatil ve yaz tatiline rastlayan dönemlerde, yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen kapasitenin üzerinde çocuk kabulü yapılamaz.
Kuruluş binasında aranacak özellikler
MADDE 17 – (1) Kuruluş binasında olması gereken özellikler şunlardır:
a) Kuruluşta, bir idare odası veya bölümü oluşturulmalıdır.
b) Oyun, etkinlik, uyku, çalışma ve dinlenme odaları bol ışık almalıdır.
c) Çocukların kullandığı, oyun, uyku, çalışma odalarının kapıları içerden dışarıya açılır şekilde olmalıdır.
ç) Çocukların oyun oynadığı ve etkinlik yaptığı odaların zemini mutlaka yumuşak malzemeden yapılmış olmalıdır.
d) Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile döşenmeli ve zemin anti bakteriyel malzemeyle kaplanmalıdır. Çocukların oturarak oynamaları ve etkinlikler için, bazı bölümlere minder veya antialerjik halı konulabilir.
e) Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile boyanmalı veya kaplanmalıdır.
f) Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun ve psikolojik ve sosyal gelişimlerine yardımcı nitelikteki, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programlarında belirtilen eşyalar ve eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır.
g) Gruplarda okul öncesi eğitim programına uygun olarak blok, dramatik oyun, kitap, müzik, sanat, fen öğrenme merkezleri, kum ve su masası bölümü oluşturulmalıdır.
ğ) Malzemelerin ve oyuncakların konulduğu dolap ve raflar, çocukların rahatça ulaşabileceği bir seviyede olmalıdır.
h) Çocukların günlük etkinliklerini yaptıkları masalar ve sandalyeler, plastik veya ahşap malzemeden yapılmalı ve çocuk boyuna uygun olmalıdır.
ı) Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği bir faaliyet panosu bulunmalıdır.
i) Kuruluşta ısıtma çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde, kaloriferle, merkezi sistem ile veya iklim koşullarına göre klima ile yapılabilir. Isıtma elektrikli cihaz, odun ve kömürlü soba ile yapılamaz. Odalarda ısıölçer bulunur ve 20-28 derece ortalama bir sıcaklık sağlanır.
j) Çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenir ve emniyet altına alınır. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde, 25-30 cm yüksekliğinde kampet kullanılabilir. Ranza kullanılmaz. Yatak takımları değiştirilerek hijyen sağlanır.
k) Kuruluşta, her 20 çocuğa bir tuvalet ile lavabo bulunur ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olur. 36 aya kadar olan çocuklar için klozet adaptörü kullanılır ancak portatif tuvalet kullanılmaz. Çocuk kulüplerinde, kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılır. Tuvalet zemini kaymaz seramikten döşenir veya kaymayan paspas serilir. Kuruluşlarda personelin tuvaleti çocuklardan ayrı olmak zorundadır.
l) Kuruluşun yeterli büyüklükte bir mutfağı ve ayrı bir yemek odası olmalı, çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Mutfak zemini kaymaz seramikten döşenir veya kaymayan paspas serilir. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya cam türü malzemelerden oluşması şarttır.
m) Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınır ve mutfakta aspiratör bulundurulur.
n) 0-36 aylık çocuklar için ayrı bir alt değiştirme bölümü bulunur. Bu bölümde alt değiştirme masası ile kirli, temiz bez ve çamaşırlar için ayrı dolaplar bulundurulur. Her bebeğin özel eşyası ayrılır, başka bebekler için kullanılmaz. Bebeklerin düzenli olarak altları değiştirilir, gerekli hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edilir.
o) 0-36 aylık çocukların mamalarının ve yemeklerinin hazırlanması için gerekli her türlü araç ve gereç bulundurulur. Kullanılan araç ve gereçler sağlığa zarar vermeyecek maddelerden seçilir. Bu araç ve gereçler, düzenli bir biçimde sterilize edilir. Bu yaş grubu için yeterince mama sandalyesi bulundurulur.
ö) Çocukların kullandıkları merdivenlerin yüksekliği ve tutma yerleri çocuk boylarına göre yapılmalıdır. Merdivenlerin eğimi çocukların kullanımına uygun olmalıdır.
p) Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar, çocukların rahatça ulaşabileceği seviyede olmalıdır.
r) Kuruluşta, kapasiteye göre ayakkabılık ve portmanto olmalıdır. Ayakkabılık ve portmanto çocukların rahatça ulaşabileceği seviyede olmalıdır.
s) Kuruluşta, gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı bulundurulur.
ş) Kuruluşun bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulunur. Bahçenin zemininin yumuşak malzemeden olması sağlanır, yeterli toprak ve çim alanın bulundurulmasına özen gösterilir. Bahçede çocukların mevsimlerin ve bitkilerin değişimlerini izlemeleri, sebze yetiştirmelerini sağlayacak uygulama bahçesi veya alanı oluşturulabilir. Bahçede, çocukların kuruluş dışına kontrolsüz çıkmalarını önleyecek tedbirler alınmalıdır.
t) Kuruluşun her türlü tesisatı, temiz ve düzenli olmalıdır. Kuruluşta çocukların bulaşıcı hastalıklardan korunmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin bir talimat veya yönerge bulunmalıdır.
u) Kuruluşta hafif bedensel engelli olan çocukların olması halinde, bina girişlerinden en az biri, düz veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanır ve özel tuvalet bulunur.
ü) Kuruluşun kurumsal kimlik kılavuzunda belirtilen standartlara uygun bir tabelası bulunur.
Sivil savunma planı
MADDE 18 – (1) Açılış izin belgesinin düzenlenmesinden sonra en geç bir ay içinde, yangın, sabotaj ve depremde uygulanmak üzere hazırlanan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından onaylanan sivil savunma planı, kuruluşun kolay görülebilen bir iç mekânına asılır. Personel ve çocuklara yönelik yıllık tatbikat yapılır ve yapılan tatbikat çalışmaları sivil savunma dosyasında bulundurulur. Kuruluşun hazırlayacağı dosyada, ek-7’deki belgeler bulunur.
Kuruluş binalarının kullanımı
MADDE 19 – (1) Kuruluş binası hiçbir şekilde asli amacı dışında kullanılamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluş Personelinin Nitelik ve Sorumlulukları
Personel belgeleri
MADDE 20 – (1) Kuruluşta görevlendirilecek personele ilişkin aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı,
b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçlardan mahkûm olmadığına dair adli sicil belgesi,
c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya aslının il müdürlüğünce görülmesi kaydıyla fotokopisi; yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi,
ç) Sağlık raporu,
d) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi,
e) İş sözleşmesi.
(2) Kuruluşta görevlendirilecek yabancı uyruklu personele ilişkin aşağıdaki belgeler istenir:
a) Pasaport örneği,
b) Çalışma izin belgesi,
c) Emniyet müdürlüklerinden alınacak ikamet tezkeresi,
ç) Alanında daha önce görev yapan kişilerin, idari ve adli ceza almadığını gösterir belgenin, ilk defa görev alacakların ise adli ceza almadığını gösterir belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği,
d) Sağlık raporu,
e) Yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi örneği,
f) Kuruluş müdürü ve grup sorumlusunun yabancı uyruklu olması halinde görev alacağı kuruluşun benzeri kuruluşlarda, en az iki yıl kuruluş müdürü veya grup sorumlusu olarak çalışmış olduğuna dair belge ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların, yabancılar için Türkçe programlarına katılarak alınan belgenin bir örneği; bu belgenin olmaması halinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulacak komisyon tarafından, çocuklarla iletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bildiğinin tespitine ilişkin olarak verilen belgenin bir örneği.
Personel çalışma izni
MADDE 21 – (1) Personel çalışma izni aşağıdaki esaslar çerçevesinde verilir:
a) Kuruluş müdürü, Açılış İzin Belgesini aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, kuruluşta istihdam edilecek personel için 20 nci maddede belirtilen belgeleri iki nüsha olarak il müdürlüğüne teslim eder.
b) Personelin kuruluşta çalışabilmesi, il müdürlüğünün onayı ile gerçekleşir. Nitelik ve şartları uygun bulunanların çalışma onayları, müracaattan itibaren on iş günü içinde düzenlenir. Personelin belgeleri ve çalışma onayının bir nüshası il müdürlüğünde diğeri ise kuruluşta muhafaza edilir. İl müdürlüğünce görevlendirilmesi onaylanmayan personel, kuruluşta çalışamaz. Ayrıca kuruluş müdürüne ilişkin, ek-8’deki belge düzenlenir.
c) Kuruluş çalışma onayı verilen personelin fotoğraflı kimlik kartı, ek-9’a uygun olarak, kuruluş tarafından düzenlenir. Kimlik kartında personelin adı, görevi, göreve başlayış tarihi ve nüfus bilgileri yer alır. Kimlik kartı il müdürlüğünce imzalanır ve mühürlenir. Kuruluşta görevli tüm personel, kimlik kartını, görevi süresince yakasında taşır. Görevinden ayrılan personelin kimlik kartı kuruluş tarafından il müdürlüğüne iade edilir.
ç) Kuruluş müdürünün çeşitli nedenlerle görevi başında bulunmaması halinde, yazılı olarak yetki verilecek müdür yardımcısı ya da kuruluş müdürü veya grup sorumlusu olma niteliklerini taşıyan bir personel yerine vekâlet eder. Kuruluş müdürü izne ayrılmadan önce kullanılacak izin süresi ve vekâlet edecek personelin adı en geç beş iş günü içinde il müdürlüğüne bildirilir.
d) Personelin görevden ayrılması veya görevine son verilmesi halinde, durum en geç beş iş günü içinde il müdürlüğüne bildirilir ve personelin kimlik kartı iade edilir. İl müdürlüğünce görevinden ayrılan veya görevine son verilen personelin çalışma onayı iptal edilir. İl müdürlüğünce kuruluşa verilen en fazla bir aylık süre içinde yeni personelin kuruluşa başlatılması sağlanır. Bir aylık süre içinde personel bulunamaması durumunda, 51 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
Kurucunun nitelik ve sorumlulukları
MADDE 22 – (1) Kurucu, kuruluşta bakım ve eğitim ortamının sağlanması, binanın kullanılabilir duruma getirilmesi, gerekli araç ve gereçlerin temini, maddi imkânların hazırlanması, yeterli personel istihdam edilmesi, personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesi, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.
(2) Kuruluş müdürü olma niteliklerini taşıyan kurucular aynı zamanda kuruluş müdürü de olabilirler. Kurucular kuruluşta kuruluş müdürü veya grup sorumlusu dışında görev alamazlar.
Kuruluş müdüründe aranacak nitelikler
MADDE 23 – (1) Kuruluş müdürü olacaklarda aranacak nitelikler şunlardır:
a) Kreş ve gündüz bakımevlerinde; sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü, sınıf öğretmenliği alanlarından birinde dört yıllık yükseköğretim yapmış olmak ya da sosyal hizmet, çocuk gelişimi, anaokulu öğretmenliği önlisans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az iki yıl resmi veya özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,
b) Çocuk kulüplerinde; sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü, sınıf öğretmenliği alanlarında dört yıllık yükseköğrenim yapmış olmak, eğitim fakültesi mezunu ya da sosyal hizmet, çocuk gelişimi önlisans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az iki yıl resmi veya özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,
c) Kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin bir arada açılması halinde; sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü, sınıf öğretmenliği alanlarından birinde dört yıllık yükseköğrenim yapmış olmak ya da sosyal hizmet, çocuk gelişimi, anaokulu öğretmenliği önlisans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az iki yıl resmi veya özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak.
Kuruluş müdürünün görev ve sorumlulukları
MADDE 24 – (1) Kuruluş müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kuruluşun idari, mali ve teknik tüm işlerini mevzuata uygun olarak yürütür.
b) Çocukların kuruluşa kabul işlemlerini yapar.
c) Çocukların bakımı, eğitimi ve korunması ile her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önlemleri alır.
ç) Uyum problemi yaşayan veya özel gereksinimi olan çocukların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları yürütür ve koordine eder.
d) Çocukların özlük dosyalarının tutulmasını ve çocuklarla ilgili her türlü işlem ve yazışmaların ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
e) Eğitim programlarında yer alan ilgili formların grup sorumlularınca her çocuk için düzenlenmesini sağlar ve bunları onaylar.
f) Ailelere çocukların durumları hakkında bilgi verir; kuruluşun işleyişi ile ilgili konularda ailelerle iletişim sağlar.
g) Çocukların velilere güvenli bir şekilde teslim edilmesine ilişkin tedbirleri alır ve bu tedbirlerin uygulanmasını sağlar.
ğ) Kuruluşta düzenlenecek veli toplantılarını organize eder; toplantılarda alınan kararların uygulanmasını sağlar.
h) Personelin denetimini ve görev dağılımını yapmakla yükümlüdür.
ı) Personelin özlük dosyalarının tutulmasını, her türlü işlem ve yazışmaların ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Personelin çalışma izninin alınmasına ve bu iznin iptaline ilişkin onay tekliflerini zamanında il müdürlüğüne bildirir.
i) Eğitim programlarının hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda grup sorumlularına rehberlik eder; hazırlanan programları tasdik eder ve çalışmaları denetler.
j) Kuruluşta çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimi planlar ve uygulanmasını sağlar.
k) Yemek listesinin çocukların gelişim özellikleri, ihtiyaçları ve çevre şartları doğrultusunda hazırlanmasını ve yemek numunelerinin saklanmasını sağlar.
l) Eğitim materyallerinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri alır.
m) Kuruluş bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, doğal afetlere karşı korunması, binanın fiziksel durumu ve donanımından kaynaklanan kazalara neden olabilecek merdiven, radyatör, korniş, kapı, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karşı iç ve dış güvenliğinin sağlanması yönünde gereken önlemleri alır.
n) Kuruluşla ilgili olağanüstü durumları il müdürlüğüne bildirir.
o) Mevzuat ve talimatların personele duyurulmasını, uygulanmasını ve standart formların doldurulmasını sağlar.
ö) İl müdürlüğü ile kuruluş arasındaki iletişimin yürütülmesini sağlar.
(2) Bir kişi, birden fazla kuruluşun kuruluş müdürü olamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz; grup sorumlusu olarak görev alamaz. Kuruluş müdürü gruplarda günde en az bir saat gözlem yapar.
Kuruluş müdür yardımcısı
MADDE 25 – (1) Kuruluş müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde, 23 üncü maddede belirtilen okullardan mezun olma şartı aranır.
(2) Kapasitesi yüz ve üzeri olan kuruluşlarda, kuruluş müdür yardımcısı istihdam edilir. Kuruluş müdür yardımcısı, 24 üncü maddede sayılan görevlerin yerine getirilmesinde kuruluş müdürüne yardımcı olur ve müdürün verdiği görevleri yerine getirir.
Grup sorumlularında aranacak nitelikler
MADDE 26 – (1) Grup sorumlusu olacaklarda aranacak nitelikler şunlardır:
a) Kreş ve gündüz bakımevlerinde görevlendirileceklerin yükseköğretim kurumlarının çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü lisans veya önlisans mezunları öncelikli olmak üzere kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmaları gerekir.
b) Çocuk kulüplerinde görevlendirileceklerin yükseköğretim kurumlarının sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü lisans veya önlisans mezunu olmak veya sınıf öğretmeni unvanına sahip olmak ya da yükseköğrenim kurumlarının fizik, kimya, fen bilgisi, biyoloji, matematik, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinden mezun olmaları gerekir.
Grup sorumlusunun görev ve sorumlulukları
MADDE 27 – (1) Grup sorumlusunun görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyetleri bir program dâhilinde uygular.
b) Çocuklara yönelik eğitim ve bakım programlarını hazırlar ve uygular.
c) Eğitim ve bakım programlarında yer alan ilgili formları her çocuk için düzenler ve çocuk dosyalarında saklar.
ç) Özel günleri planlar ve uygulanmasını sağlar.
d) Çocukların bakım ve eğitimi ile ilgili her türlü ihtiyaçlarını sağlayıcı önlemleri alır.
e) Etkinlikler için gereken eğitim materyallerini hazırlar, araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunması ile bakım ve onarımını sağlar.
f) Uyum sorunu yaşayan veya özel gereksinimi olan çocukların bakımı ve eğitimi için gerekli önlemleri alır ve sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunur.
(2) Bir kişi birden fazla grubun sorumlusu olamaz. Kişiye grup sorumluluğu dışında başka bir görev verilmez. Grup sorumlusu yaptığı iş ve işlemlerden kuruluş müdürüne karşı sorumludur.
Çocuk bakıcısının nitelikleri
MADDE 28 – (1) Çocuk bakıcılarında; lise mezunları öncelikli olmak üzere; en az kendi döneminin zorunlu eğitiminden mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığınca çocuk bakımı alanında düzenlenmiş bir sertifika sahibi olma şartı aranır. Kız meslek lisesi mezunlarında sertifika şartı aranmaz.
Çocuk bakıcısının görev ve sorumlulukları
MADDE 29 – (1) Çocuk bakıcısının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Sorumlu bulunduğu gruptaki çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olur.
b) Çocuklarla birlikte olduğu süre içinde, karşılaştığı önemli olayları ve hasta çocukları grup sorumlusuna bildirir.
c) Kuruluş bünyesinde, çocuklara yönelik hazırlanan plan ve programlar doğrultusunda kendisine verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirir.
ç) Sorumlu bulunduğu gruptaki grup sorumlusunun verdiği görevleri yapar.
(2) Çocuk bakıcısı kuruluşun temizlik ve diğer işlerinde çalıştırılamaz, yaptığı iş ve işlemlerden kuruluş müdürüne karşı sorumludur.
Yardımcı personelin nitelikleri
MADDE 30 – (1) Kuruluşlarda yemek ve temizlik elemanı bulundurulması zorunludur. İş hacmine göre büro, şoför ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için, en az kendi döneminin zorunlu eğitiminden mezun olma veya okuryazarlık belgesi almış olma şartı aranır. Personeller yaptıkları iş ve işlemlerden kuruluş müdürüne karşı sorumludur.
(2) Yemek elemanı, yemeklerin sağlık koşullarına uygun pişirilmesinden ve servisinden sorumludur. Mutfak ve yemek servis bölümünün temizlik koşullarına uygunluğunu sağlar ve yemeklerden numune ayırarak uygun bir ortamda saklar.
(3) Kuruluş müdürü tarafından, kuruluşun temizlik elemanının yapacağı işleri belirleyen bir iş planı hazırlanır. Bu plan denetimde gösterilmek üzere saklanır. Temizlik elemanı bu iş planı doğrultusunda mutfak, lavabo ve tuvaletleri belli aralıklarla temizler. Grup odalarının temizliğini yapar ve havalandırır. Çocukların odalarında ve diğer odalarda gerekli temizlik koşullarını sağlar. Oyun ve materyallerin düzenli olarak temizliğini yapar.
(4) Kuruluşta çalışan en az bir personelin, ilk yardım sertifikasına sahip olması zorunludur.
Branş elemanlarının nitelikleri
MADDE 31 – (1) Kuruluşlar çalışma saat ve düzenleri açısından gerekli gördükleri takdirde, yönetim ve grup sorumluluğu dışında; kendi branşında istihdam edilmek üzere sosyal hizmetler, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi, özel eğitim öğretmeni, doktor, diyetisyen, hemşire, müzik, resim, bilgisayar, yabancı dil ve benzeri bölüm mezunu elemanları da görevlendirebilirler.
(2) Kuruluşlar, söz konusu branş elemanlarının branşlarını ve görevlendirilme şekillerini il müdürlüklerine bildirir. Kuruluşta görev alacaklardan 20 nci maddedeki belgeler istenir ve uygunluğu belirlenir.
Personel yaş durumu
MADDE 32 – (1) Kuruluşlarda görev alacak personel evrakının onaya sunulduğu tarihte, tüm personelde altmış beş yaşından gün almamış olma şartı aranır.
Personel eğitimi
MADDE 33 – (1) Kuruluş, istihdam ettiği personele göreve başladığı tarihten itibaren ilk üç ay içinde bir kez ve sonrasında da yılda en az bir kez olmak üzere, ilgili kurumların alanındaki uzman kişilerinden destek alarak her defasında en az on saatlik hizmet içi eğitim verir. Bu doğrultuda yapılan eğitimler ek-10’daki belge ile kayıt altına alınır, denetimde gösterilmek üzere saklanır.
Personelin sağlık işlemleri
MADDE 34 – (1) Kuruluş personeline, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre hijyen eğitimi verilmesi sağlanır, bu doğrultuda yapılan eğitimler personele ait dosyalarda bulundurulur. Kuruluşlarda işyeri hekimi çalıştırılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Kuruluş personelinin özlük hakları
MADDE 35 – (1) Kuruluşlarda görev yapacak personel, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tâbi olup, sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kuruluşun İşleyişine İlişkin Esaslar
Çocuklara yönelik eğitim programı
MADDE 36 – (1) Kuruluşlar, Milli Eğitim Bakanlığının 0-36 aylık çocuklara yönelik Eğitim Programı ile 37-66 aylık çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programını; çocuk kulüplerinde ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan kurs programlarına uygun olarak, kuruluşta yapılan etkinlikleri uygular. Uygulanan programlar ile ilgili formlar, her çocuk için düzenlenerek kayıt altına alınır ve denetimde gösterilmek üzere saklanır.
Çocukların beslenmesi
MADDE 37 – (1) Kuruluşlar, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre gıda rasyonlarına uygun olarak, çocuklara öğlen yemeği ile sabah ve ikindi kahvaltısı, çocuk kulüplerindeki çocuklardan sabah gelenlere sabah kahvaltısı, öğlen yemeği; öğleden sonra gelen çocuklara öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı verir. Kuruluşun 0-36 aylık çocuklara yönelik bir beslenme programı bulunmalıdır. Kuruluşta verilen yemek numuneleri uygun saklama ortamında yetmiş iki saat süre ile saklanır.
Çocuk kulüpleri
MADDE 38 – (1) Çocuk kulüplerinde, çocukların derslerini çalışmalarına, ödevlerini yapmalarına yardımcı olunur; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenir. Bu doğrultuda grup sorumlularınca öğretim programına göre düzenlenen etkinlikler ek-11’deki belge ile kayıt altına alınır ve denetimde gösterilmek üzere saklanır.
Mesai saatleri dışındaki çalışmalar
MADDE 39 – (1) Hafta içi mesai saatlerine ilave olarak, gece saatleri ve hafta sonu tatillerinde faaliyetlerini sürdürmek isteyen kuruluşlar, gerekçelerini ve çalışma saatlerini belirten bir dilekçe ile il müdürlüklerine başvururlar. Kuruluşların söz konusu gün ve saatlerde hizmetlerine devam edebilmeleri, il müdürlüğünün kabul ve teklifi ile valiliğin onayına bağlıdır.
(2) Kuruluşlarda, yarım günlük ve saatlik bakım hizmeti de verilebilir. Yarım günlük ve saatlik bakım hizmeti verilebilmesi il müdürlüğünün kabul ve teklifi ile valiliğin onayına bağlıdır.
(3) Gece ve tatil günlerinde çalışacak kuruluşlarda, idari bir nöbetçi personel ile çocuk sayısına göre grup sorumlusu ve çocuk bakıcısı görevlendirilir. Nöbetçi personel alanında ve idari konularda deneyimli ve kuruluş müdürü olma niteliklerini taşıyan bir kişi olmalıdır. Nöbetçi personel kuruluş müdürü görev ve yetkilerine sahiptir. İhtiyaç duyulması halinde belgeli özel güvenlik görevlisi bulundurulur.
(4) Gece ve tatil günlerinde hizmet verecek kuruluşlar, Açılış İzin Belgesinde belirlenen kapasite ve yaş grubu ile çalışmak durumundadırlar.
(5) Gece ve tatil günlerinde hizmet verecek kuruluşlarda çocukların güvenliğinin, bakım ve eğitiminin yönetmeliğe uygun sağlanıp sağlanmadığı, personelin uygunluğu, kuruluşun amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğine yönelik hususlar, il müdürlüğü tarafından denetlenir ve denetim sonucuna ilişkin rapor düzenlenir.
Kuruluşun tatil edilmesi
MADDE 40 – (1) Kuruluş, olağanüstü sebepler ve ertelenemez tadilat ihtiyacı nedeniyle kurucunun veya kuruluş müdürünün talebi, il müdürlüğünün kabulü ve teklifi ile valilik onayıyla en çok iki aya kadar tatil edilebilir. Bu süre için velilerden ücret alınmaz. Kuruluşun tatil edileceği, olağanüstü durumlar dışında, bir ay önceden velilere ve il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.
(2) Kuruluşlar, sağlık ve diğer zorunlu hâller nedeniyle valilikçe alınan tatil edilme kararlarına uymakla yükümlüdür.
(3) Kuruluşun tatil olduğu süre içinde ve yılda en az iki defa dezenfektanlarla kuruluşun genel temizliği yapılır.
Kuruluşa çocuk kabulü
MADDE 41 – (1) Kuruluşa çocuk kabulünde, velinin dilekçesi, çocuğun T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı, sağlık raporu, çocuğun herhangi bir alerjisi, devam eden bir hastalığı bulunuyorsa bu durumu gösteren belge ve yeteri kadar fotoğraf istenir. Çocuğun kuruluştan ayrılışına ilişkin veliden dilekçe alınır.
(2) Çocuk kulüplerine kayıt olacak çocukların eğitime devam etmeleri zorunludur.
(3) İlgili kuruluşlardan alınmış raporda belirtilmek kaydıyla, ancak hafif derecede zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engeli olan çocuklar kuruluşa kabul edilir. Çocuklara ayrımcılık yapılmaması için gerekli önlemler alınır.
(4) Çocuklarda davranış ve uyum problemi ile karşılaşılması durumunda, gerekli çalışmalar ek-12’deki belge ile kayıt altına alınır ve denetimde gösterilmek üzere dosyada bulundurulur.
(5) Hafif zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engelli olan çocukları kabul eden kuruluşlarda özel eğitim öğretmeni veya rehber öğretmen bulundurulur. Söz konusu öğretmenin istihdam edilememesi halinde, kuruluş müdürü ve grup sorumlusunun rehberlik ve araştırma merkezlerinden alacakları plan ve rapora göre çalışmalar yürütülür. Kaynaştırma eğitimine dair ek-13 ile ek-14’teki formlar düzenlenerek denetimde gösterilmek üzere dosyada bulundurulur. Çocukların ihtiyacına göre gerekli araç ve gereçler sağlanır. Gruplarda kaynaştırma eğitimi alacak çocuk sayısı birden fazla olamaz.
(6) Kuruluş tarafından kayıtları yapılan çocukların bilgileri Mili Eğitim Bakanlığı e-okul sistemine işlenir.
Gruplardaki çocuk ve personel sayısı
MADDE 42 – (1) Gruplardaki çocuk ve personel sayısı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenir:
a) 0-36 aylık çocuk grubunda en çok on çocukla bir grup oluşturulur. Her grup için bir grup sorumlusu ve en az bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.
b) 37-66 aylık çocuk grubunda en çok yirmi çocukla bir grup oluşturulur. Her grup için en az bir grup sorumlusu ve bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.
c) 6-12 yaş grubunda en çok yirmi çocukla bir grup oluşturulur. Çocuk kulüplerinde ihtiyaç duyulması halinde çocuk bakıcısı görevlendirilebilir. Çocuk kulüplerinde, sabahçı ve öğlenci çocuklara yönelik iki bölüm şeklinde hizmet verilebilir.
(2) 66 aylık ve üzeri çocuklardan 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıdığı için, okul öncesi eğitime yönlendirilen çocuklar, 37-66 aylık gruba kabul edilir.
İl müdürlüğüne gönderilecek belgeler
MADDE 43 – (1) Personel ve çocuk listesi, önceki aya ait sigortalı hizmet listesi ve yemek listesinin bir örneği her ayın ilk haftasında il müdürlüğüne gönderilir.
(2) Uyarılara rağmen istenilen belgeleri göndermeyen kuruluşlar hakkında, 51 inci maddeye göre işlem yapılır.
Kuruluşlarda bulunacak defter ve dosyalar
MADDE 44 – (1) Kuruluşlar aşağıdaki defter ve dosyaları bulundurmak zorundadır;
a) Gelen yazı kayıt defteri,
b) Giden yazı kayıt defteri,
c) Muhasebe kayıtları,
ç) Çocuklara ait kütük defteri (ek-15),
d) Denetleme defteri,
e) Çocukların gelişimlerine ait kayıtların bulunduğu çocuk dosyaları,
f) Aylık eğitim programı, günlük akış, etkinlik programı,
g) Personel özlük ve sağlık dosyaları,
ğ) Çocuklar için ilaç defteri (ek-16),
h) Sivil savunma planlarının bulunduğu dosya,
ı) Personel eğitim planı.
Stajyer öğrenci uygulaması
MADDE 45 – (1) Stajyer öğrencilerin grup sorumlusu ile birlikte gözlem ve uygulama yapmalarına izin verilir. Stajyer kuruluştaki personel yerine çalıştırılamaz. Stajyer öğrenciler, kuruluş müdürünün sorumluluğu ve gözetiminde stajını tamamlar. Staj süresi, okulun yazısı, öğrenim belgesi, stajda yapılacak uygulamalar ve stajyerlerin listesi il müdürlüğüne bildirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Ücretlere İlişkin Hükümler
Kuruluşun geliri
MADDE 46 – (1) Kuruluşun geliri, kurucu katkısı ve çocukların bakımı, beslenmesi ve eğitimi için velilerden alınacak ücretlerden ibarettir.
Ücret tespiti
MADDE 47 – (1) Ücretlere ilişkin uygulama aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirilir;
a) Kuruluşlar, velilerden alınacak aylık ücret miktarlarını çocukların bakım, eğitim ve gelişimlerine imkân verecek hizmetler ile çevrenin sosyo-ekonomik şartlarını dikkate alarak; kuruluşun personel iaşe, kira, ısıtma ve diğer cari giderler ile amortismanlarını hesaplayarak tespit ederler.
b) Kuruluşlar ücret tespitlerini istenildiğinde yetkili makamlara belgelendirirler.
c) Kuruluşlarca her yıl tespit edilen ücretler ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. Bu ilanlarda tatil, gece, yarım gün ve saatlik bakım ücretleri ile peşin veya süreli ödemeler ve diğer indirimler belirtilir.
ç) Velilerden bu Yönetmelikte belirtilenlerin dışında, bağış ve yardım da dâhil olmak üzere, hiçbir ad altında ücret alınamaz.
d) Kuruluşlar, ücretlerini ilan etmeden önce velilerden ücret tahsil edemez.
e) Kuruluşlar ücret ilanlarını il müdürlüğüne bildirir ve kuruluşta velilerin görebilecekleri bir yere asar. Mayıs ayından sonra açılan kuruluşlar ise bu işlemi kuruluş açma izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yaparlar.
f) Kuruluşlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilirler. Ancak, ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemezler.
g) Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kuruluşlar bir önceki yılın ücretini alır.
Ücret tahsili
MADDE 48 – (1) Tespit edilen ücret, kuruluşlar tarafından her ayın başında peşin olarak alınır. Kuruluşlar, bir aylık ücretten fazla peşin ödeme için velileri zorlayamaz; bono, senet ve benzeri uzun süreli bağlantı isteğinde bulunamaz.
Ücret iadesi
MADDE 49 – (1) Kuruluşlar, aşağıda belirtilen durumlarda ücret iadesi yaparlar:
a) Hastalık nedeniyle on beş iş günü ve daha uzun süreli rapora dayalı devamsızlıklarda, çocuğun raporlu olduğu süreci kapsayan ücretleri,
b) Çocuğun herhangi bir nedenle kuruluştan ayrılması, ilişiğinin kesilmesi veya kuruluşun kapanması durumunda, ayrılış ve kapanma tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri.
Ücretsiz bakım
MADDE 50 – (1) Kuruluşların kapasitelerinin yüzde üçü, il müdürlüğünce tespit edilecek çocukların ücretsiz yararlanması için ayrılır.
(2) İl müdürlüğü, ücretsiz kontenjanları sosyal çalışma görevlisi tarafından düzenlenecek sosyal inceleme raporuna göre değerlendirir. Ücretsiz kontenjan kapsamında değerlendirilebilecek çocuklar şunlardır:
a) Ekonomik durumlarına bakılmaksızın şehit ve gazi çocukları; Bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma altında bulunan çocuklar; cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu olan anneleri ile birlikte kalan çocuklar,
b) Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları ile ekonomik güçlük içindeki anne veya babası vefat etmiş çocuklar, tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar, engelli ebeveyni olan çocuklar, kadın konukevinde bulunan veya ayrılan kadınların çocukları.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre il müdürlüğü tarafından uygun görülen çocuklar, ücretsiz olarak kuruluşlara yerleştirilir. Ücretsiz olarak yerleştirilen çocukları kabul etmeyen kuruluşlar hakkında 51 inci madde hükümleri uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim İşlemleri
Denetim
MADDE 51 – (1) Kuruluşlar vali onayı ile il müdürlükleri tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle denetlenir; gerekli görüldüğünde Bakanlık denetçileri tarafından da denetim yapılabilir. Eğitim programlarının uygulanması ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenir ve tespit edilen eksiklikler il müdürlüğüne bildirilir. Kuruluş yetkilileri denetim esnasında istenilen her türlü belgeyi sunmak ve kolaylık göstermekle yükümlüdür.
(2) Komisyon, kuruluşların denetlenmeleri, değerlendirilmeleri, idari para cezası uygulaması ve kapatılmaları ile ilgili kararları almak üzere valilik onayı ile kurulur. Komisyon, valinin görevlendireceği il müdürü veya il müdür yardımcısı ya da şube müdürü başkanlığında, en az üç sosyal çalışma görevlisinden oluşur. Komisyonda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, komisyon başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Kuruluş, komisyonca en az altı ayda bir denetlenir ve ek-17’deki Denetim Formu doldurulur; denetim sonuçlarını gösteren bir denetim raporu hazırlanır. Denetim raporu üyelerce imzalanır. Raporun tamamına veya belirli bir kısmına muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararı imzalar. Muhalif görüş gerekçesinin raporda, karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.
(4) Denetim sonucu tespit edilen hususlar il müdürlüğü tarafından yazılı olarak kuruluşa bildirilir. Kuruluş, en fazla bir ay içinde belirtilen eksiklikleri gidermek zorundadır.
(5) Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin verilen süre içinde giderilip giderilmediği komisyon tarafından tekrar denetlenir. Bu kapsamda;
a) Açılış izin belgesinde yer almayan yaş grubunda çocuk kabulü yapılması,
b) Kuruluşun belirlenmiş kapasitesi üzerinde çocuk kabulü ve bakımı yapılması,
c) Binanın odaları, grupları, bölümleri, katlarında il müdürlüğünden onay alınmaksızın değişiklik yapılması,
ç) Çalışma izni olmayan personel çalıştırılması,
d) Zorunlu çalıştırılması gereken personel sayısından eksik personel çalıştırılması,
e) Çocuklara yönelik bu Yönetmelikte belirtilen eğitim programlarının uygulanmıyor olması,
f) Kuruluş müdürünün görevden ayrılışının zamanında bildirilmemesi; yeni kuruluş müdürünün görevlendirilmesinin zamanında teklif edilmemesi veya göreve başlatılmaması,
g) Binada, kazalara neden olabilecek merdiven, radyatör, kapı, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karşı Güvenlik Önlemleri Bilgilendirme Formunda belirtilen şekilde kuruluşun iç ve dış güvenliği için gerekli önlemlerin alınmamış olması,
ğ) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmaması,
h) Sivil savunma planının hazırlanmaması veya kuruluşun iç mekânında kolay görülebilen bir yere asılmamış olması,
ı) Kuruluşta bulunan gıda, yangın tüpü, ilaç ve tıbbi malzemenin son kullanma tarihinin geçmiş olması,
i) Çocuklara gıda rasyonuna uygun olmayan yemek verilmesi,
j) Kuruluşun ortam sıcaklığının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmaması,
k) Ücretsiz bakılması uygun görülen çocuğun kuruluşa kabul edilmemesi,
l) Kuruluşlarca belirlenmiş ücret dışında ücret alınması,
m) Denetim esnasında yetkili merci tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi,
n) Kuruluşun açılışına, çalışma şartlarına, yönetimine, hizmetin etkin sunumuna ilişkin olarak bu Yönetmelikle belirlenen diğer koşullarda eksiklik veya aykırılıkların tespit edilerek kuruluşa bildirilmesine rağmen giderilmemesi,
hususları denetlenir.
(6) Kuruluşta yapılan denetim sonucunda, beşinci fıkrada belirtilen eksiklik veya aykırılıkların tespit edilmesi halinde, 2828 sayılı Kanunun 35/A maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Söz konusu eksiklik veya aykırılıkların giderilmesi ve idari para cezasının yatırılması için otuz günü geçmemek üzere uygun bir süre verilerek kuruluşa yazılı olarak ihtar edilir.
(7) Belirlenen süre içinde kuruluş tarafından söz konusu eksiklik veya aykırılığın giderilmemesi halinde, altıncı fıkra uyarınca verilen idari para cezasının iki katı tutarında tekrar idari para cezası uygulanır ve eksiklik veya aykırılığın giderilmesi için otuz günü geçmemek üzere ek süre verilir. Bu süre içinde de söz konusu eksiklik veya aykırılıkların giderilmemesi halinde kuruluş kapatılır.
(8) Eksiklik veya aykırılıkların giderilmesi için verilen süreler içinde kuruluşa yeni bir çocuk kabulü yapılmaz.
(9) Bu Yönetmelik kapsamında verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları kesinleşmesini müteakiben vergi daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilir.
(10) Bir yıl içinde beş defa idari para cezası uygulanan kuruluş, il müdürlüğü tarafından kapatılır.
(11) Kuruluşta bakılan çocuklara yönelik tehdit veya baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranışın gerçekleşmesi ve bu tutum ve davranışların engellenmesine yönelik gerekli tedbirleri almayan kurucu veya sorumlu müdüre ilişkin 2828 sayılı Kanunun 35/B maddesinin birinci fıkrası uygulanır.
(12) Kuruluşun doğrudan kapatılması aşağıda belirtilen hususlardan birinin tespit edilmesi halinde yapılır:
a) Kurucu veya kuruluş müdürünün kuruluşta hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren eylemlerinin tespit edilmesi,
b) Kurucu veya kuruluş müdürünün onbirinci fıkra hükümleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiş olması,
c) Kuruluşun açılış izin onayı olmadan hizmete başlaması,
ç) İzinsiz devir ve nakil işlemi yapılması,
d) Açılış işlemleri esnasındaki ibraz edilen belge ve beyanların gerçeği yansıtmadığının sonradan ortaya çıkması.
(13) Kuruluşun kapatılması aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:
a) Kuruluşların kapatılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile gerçekleştirilir.
b) Kapatılan kuruluşlar, il müdürlüğü tarafından, o kuruluşun bağlı bulunduğu ilin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile defterdarlığa veya vergi dairesine bildirilir.
c) Kuruluşun kapatılması kararı, on iş günü içinde kuruluşa bildirilerek velilere bilgi verilmesi sağlanır.
ç) Kuruluşun kapatılması halinde, açılış izin onayı, Açılış İzin Belgesi aslı, kütük ve denetim defterleri on beş gün içinde kurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir.
d) Zor kullanılmasını gerektiren durumların varlığı halinde, 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre kolluktan yardım talep edilir.
(14) Kuruluşta bakılan çocuklara yönelik ihmâl veya istismar da bulunduğu, suç işlediği ya da işlenen suçu gizlediği tespit edilen veya şüphelenilen kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve durum il müdürlüğüne bildirilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 53 – (1) 8/10/1996 tarihli ve 22781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde, kuruluş müdürü ve grup sorumlusu olarak görev yapanların kazanılmış hakları görevlerine devam ettikleri sürece korunur.
Mevcut kuruluşlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış veya açılma işlemleri başlatılmış olan kuruluşlar, binalarının fiziki koşullarını bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış veya açılma işlemleri başlatılmış olan kuruluşlar, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında istenen belgelerden eksik olanları bir yıl içinde temin eder.
Çocuk bakıcıları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Çocuk bakıcısı olarak kuruluşta halen çalışan personel, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde sertifika programını tamamlayarak ilgili belgeyi kuruluşa teslim eder. İlk yardım sertifikası alacak personel için bu süre bir yıldır.
Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

EK-1

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ VE ÇOCUK KULÜPLERİ

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BİLGİLENDİRME FORMU

– Yangın merdiveni veya yangında çıkışı sağlayan çıkış kapısı veya tahliye sistemi bulunur. Acil çıkış kapıları kilitsiz ve dışarıya açılacak şekilde olur.

– Yangından korunma için yeterli sayıda yangın söndürme cihazı, yangın tüpü ve malzemesi sesli ve ışıklı alarm sistemi, duman ve gaz detektörü bulunur. Yangın söndürme ekipmanları, görünür ve kolay erişilir yerlere konulur.

– Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir.

– Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde korunaklı ya da güvenlik bariyeri olur.

– Elektrik düğmeleri ve prizleri, elektrik kabloları korunaklı hale getirilir, prizlerde koruma kapağı bulunur.

– Kuruluştaki tüm dolaplar, aparatlar, raflar, panolar, çocukların özel eşyalarını koyacağı dolaplar, ayakkabılık, portmanto, mobilyalar çekilince devrilmeyecek şekilde duvara sabitlenir veya duvara bağlama güvenlik aparatları bulunur.

– Kuruluştaki tüm dolap kapakları, çekmeceler çocukların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenir veya güvenlik kilitleri bulunur.
– Dolapların üzerinde çocukların üzerine düşecek eşya konulmaz.

– Kuruluştaki tüm pencere ve balkon kapıları çocukların düşmelerini engelleyecek şekilde korunaklı hale getirilir ve güvenlik kilitleri bulunur. Pencere ve balkon kapıları yalnızca yetişkinlerin açabileceği şekilde olur.

– Kuruluştaki tüm merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayacak nitelikte emniyet korkulukları bulunur. Merdivenler dik olmamalı ve çocuk boyuna uygun olmalıdır. Bütün merdivenlerde kaydırmaz bant, merdiven tutamağı ve merdiven güvenlik kapısı bulunur.

– Kuruluştaki tüm merdiven ve balkon aralarından çocukların düşmelerini engellemek için koruyucu düzenlemeler getirilir.

– Çocukların yaralanmasını önlemek için mobilyaların özel köşe veya kenar koruyucuları bulunur.

– Zeminin oyun ve etkinlik odalarında çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak şekilde yumuşak özellikte olması sağlanır.

– Sabit bebek karyolalarında bebeklerin düşmesini engelleyici yatak koruyucuları bulunur. Portatif karyolalar da çocukların üzerine düşmeyecek şekilde kaldırılmış ve depolanmış olmalıdır.

– 0-36 aylık çocuklar için ayrılan oyun ve emekleme odasında, çocukların üzerine düşebilecek eşya, araç ve gereçler bulunmamalıdır.

– Pencereler, perdeler, perdelerin sarkan ipleri ile prizlerin ve elektrik kordonlarının çocuğun karyolasından uzak ve ulaşamayacağı yükseklikte olması sağlanır.

– Kapılarda parmak koruyucusu ve kapı tutucuları bulunur.

– Ecza dolabı çocukların ulaşamayacağı yüksekliğe monte edilir ve kilitli olarak bulunur.

– Lavabolar çocukların üzerine düşmeyecek şekilde iyice sabitlenir. Tuvaletlerde çocukların kayıp düşmelerini engelleyici önlemler alınmalı ve zemin kaygan olmayan seramikle döşenmeli veya kaymayan paspas serilmelidir.

-Suda boğulmaları engellemek için, su biriktirilen kova, tencere, küvet vb. kaplar çocukların ulaşamayacakları yerde veya kilitli olarak muhafaza edilir.

-Temizlik malzemeleri, böcek ve tarım ilaçları gibi zehirli maddeler, ilaçlar çocukların ulaşamayacağı şekilde ağzı kapalı olarak kilitli dolapta, üzerindeki etiketleri sökülmemiş olarak bulunur.

– Oyuncaklar çocukların yaşlarına uygun olmalı ve oyuncak ambalajın üzerinde tavsiye edilen yaşa göre seçilmelidir. Standartlara uygun oyuncaklar bulunur.

– Oyuncakların, Sağlık Bakanlığının yayımladığı Oyuncak Rehberine uygun olmasına dikkat edilir. Boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük objeler ve yerinden kolayca kopabilecek parçaları olan oyuncaklar çocukların ulaşabileceği yerlerde bulundurulmaz.

– Çocukların yemek yedikleri yer uygun ve güvenli olur. Sıcak yemek kapları ve kaynamış su kapları çocukların üzerine düşmeyecek şekilde korunaklı hale getirilir.

– Bahçenin zemini çocukların güvenliğini sağlayacak şekilde yumuşak malzemeden yapılır. Bahçenin zemini taşlık ve beton olmamalı; zemin, suni veya doğal çim, yumuşak toprak, ince kumla kaplı olmalıdır.

– Bahçe oyuncakları yerine iyice sabitlenerek çocukların düşmesini engelleyecek şekilde korunaklı hale getirilir. Oyun araçlarının sağlamlıkları standartlara uygun olur. Oyun materyalleri öncelikli olarak ahşap ya da plastik maddeden olur. Bahçe oyuncaklarının kırık, sivri uçlu, keskin, paslı kenarları bulunmaz.

– Servis aracı içi düzenini sağlamak ve çocukların inme ve binmeleri sırasında onlara yardımcı olmak üzere bir rehber personel bulundurulur. Servisin koltuklarında her çocuk için bir emniyet kemeri olur. Servis aracında çocukların ulaşabileceği camlar güvenli olarak sabitlenir.

– Çocukların dışarıdan gelebilecek yabancılara karşı korunması yönünden gerekli güvenlik önlemleri alınır. Bahçe giriş-çıkış kapısı kontrollü olmalı, yabancı kişilerin içeri girmeleri ve çocukların dışarı çıkmaları önlenmelidir.

– Acil durumlarda gerekebilecek yangın, polis, ambulans gibi numaraların görülebilecek bir yere asılması gerekir.

– Kuruluşta çocukların sağlıklı bir ortamda bakım ve eğitimlerinin sağlanması için tüm güvenlik önlemleri alınır.

EK-2

AÇILIŞ İNCELEME RAPORU FORMU

Kurucu Adı Soyadı
Kuruluş İsmi
Açılacak Kuruluşun Adresi
Değerlendirmeyi Yapan Kişinin Adı Soyadı/Mesleği
İnceleme Tarihi
Adet Yetersiz İhtiyacı Karşılayacak Seviyede Yeterli Üstün Kalite Yok Açıklama
KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ
İdare odası veya bölümü
Giriş bölümü
0-36 aylık çocuklar için oyun ve emekleme odası
0-36 aylık çocuklar için uyku odası (metrekare )
0-36 aylık çocuklar için alt değiştirme bölümü
37-66 aylık çocuklar için oyun, etkinlik ve uyku odası (20 m2 den az olamaz bu odaya göre kapasite hesaplanır.)
Mutfak
Yemek odası
Çocuk tuvaleti
Personel tuvaleti
Bahçe (metrekare)
ÇOCUK KULÜPLERİ
İdare odası veya bölümü
Giriş bölümü
Çalışma odası (20 m2 den az olamaz bu odaya göre kapasite hesaplanır.)
Oyun ve dinlenme odası
Mutfak
Yemek odası
Çocuk tuvaleti
Personel tuvaleti
Bahçe (metrekare)
BİNANIN İÇ YAPISI
Oyun, etkinlik, uyku ve çalışma ve dinlenme odaları bol ışık alması
Çocukların kullandığı, oyun, uyku, çalışma odalarının kapılarının içerden dışarıya açılır şekilde olması
Çocukların oyun oynadığı ve etkinlik yaptığı odaların zemininin yumuşak malzemeden yapılmış olması
Çocuk karyolaları (Ranza kullanılmamalıdır)
Çocuk karyolalarının en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenmesi ve emniyet altına alınması
0-36 aylık çocuklar için sabit karyola kullanılması, 37-66 aylık çocuklar için portatif karyola (kampet vb.) kullanılması
Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda zeminin anti bakteriyel malzemeyle kaplanması, çocukların oynamaları ve etkinlikler için, bazı bölümlere minder veya antialerjik halı konulması
Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda sağlığa uygun ve kolaylıkla silinip temizlenebilecek duvar kaplaması ve yer döşemesi bulunması
Grup odalarının Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programlarında belirtilen eşyalar ve psikolojik ve sosyal gelişimlerine uygun eğitim araç gereçle donatılmış olması
Oyuncakların çocukların yaş, gelişim düzeylerine ve standartlara uygun olması
Evcilik, masa oyunları, fen ve tabiat, müzik, drama vb. etkinlik köşelerinin bulunması
Çocukların günlük etkinliklerini yaptıkları masalar ve sandalyelerin, plastik veya ahşap malzemeden yapılmış olması ve çocuk boyuna uygun olması.
Günlük faaliyet panosu ve malzeme dolapları bulunması
Malzemelerin ve oyuncakların konulduğu dolap ve rafların çocukların rahatça ulaşabileceği bir seviyede olması
Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolapların olması ve bu dolapların çocuk boyuna uygun bulunması
Yeterli sayıda ayakkabılık ve portmanto bulunması ve bu dolapların çocuk boyuna uygun olması
0-36 aylık çocuklar için alt değiştirme bölümünde alt değiştirme masası/minderi ile kirli, temiz bez, çamaşırlar için ayrı dolaplar bulunması, 0-36 aylık çocuklar için mama sandalyesi olması
Odaların ve her türlü tesisatın temiz ve düzenli olması
İlaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabının olması
Çocuklar için düzenlenen tüm bölümlerde ısınma sistemi ( kalorifer, yerden ısıtma, klima ) olması
Havalandırma sistemi ve mutfakta aspiratör bulunması
Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya cam türü malzemelerden olması
Mutfakta çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulunması, mutfak zemininin kaymaz seramikten döşenmesi veya kaymayan paspas serilmesi.
Çocukların yemek yedikleri yerin uygunluğu ve güvenliğinin sağlanmış olması
ÇOCUK LAVABO VE TUVALETLERİ
Tuvalet ve lavabo sayısı (her 20 çocuğa 1 tuvalet ve 1 lavabo)
Tuvalet ve lavaboların büyüklük ve yüksekliklerinin çocuklara uygunluğu, tuvalet zemininin kaymaz seramikten döşenmesi veya kaymayan paspas serilmesi
0-36 aylık çocuklar için adaptör kullanılması (portatif tuvalet kullanılmaz)
Çocuk kulüpleri için, yaş grubuna uygun olarak, tuvaletlerin bölmelere ayrılması veya kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılması
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Yangın merdiveni veya yangında çıkışı sağlayacak çıkış kapısı/tahliye sistemi bulunması
Acil çıkış kapılarının kilitsiz ve dışarıya açılacak şekilde olması.
Yangın alarm tertibatı ( sesli ve ışıklı alarm sistemi)
Gaz ve duman detektörü bulunması
Yangın söndürme cihazı, tüpü, araç ve gereci bulunması, bu araç ve gereçlerin kolay erişilebilecek bir yerde olması
Elektrik tesisatının yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilmesi
Kalorifer ve diğer ısınma araçlarının çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde korunaklı olması
Elektrik düğmeleri, prizleri ve kablolarının güvenli olması, prizlerde koruma kapağının bulunması
Kuruluştaki tüm dolaplar, dolap kapakları, çekmeceler, mobilyalar, raflar, panolar, ayakkabılık, portmanto, çocukların özel eşyalarını koyacağı dolaplar ve diğer eşyalar çocukların üzerine düşmeyecek şekilde duvara iyice sabitlenmiş olması
Kuruluştaki dolapların üzerinde eşyaların bulunmaması
Kuruluştaki tüm dolap kapakları ve çekmecelerin düşmeyecek şekilde sabitlenmesi veya güvenlik kilitlerinin olması
Çocukların yaralanmasını önlemek için mobilyaların özel köşe veya kenar koruyucularının bulunması, kapılarda parmak koyucu olması,
Portatif karyola kullanılması durumunda portatif karyolaların çocukların üzerine düşmeyecek şekilde kaldırılmış ve depolanmış olması,
Sabit karyola kullanması durumunda, yatak kenarlarında kenar koruyucularının bulunması,
0-36 aylık çocuklar için oyun ve emekleme odasının güvenli olması, çocukların üzerine düşecek eşyaların bulunmaması,
Pencere, perde, perdenin sarkan iplerinin, prizlerin ve elektrik kordonlarının çocuğun karyolasından uzak ve ulaşamayacağı yükseklikte olması,
-Suda boğulmaları engellemek için, su biriktirilen kova, tencere, küvet vb. kapların çocukların ulaşamayacakları yerde veya kilitli olarak muhafaza edilmesi,
Kuruluştaki tüm pencereler ve balkon kapılarının çocukların düşmesini engelleyecek şekilde korunaklı olması ve güvenlik kilitlerinin bulunması,
Tüm merdiven ve balkon aralıklarının çocukların düşmesini engelleyecek şekilde korunaklı hale getirilmesi veya koruyucu paneller olması,
Tüm merdivenlerde emniyet korkuluklarının bulunması çocuk boyuna uygun olması, bütün merdivenlerde kaydırmaz bant bulunması, merdivenlerin dik olmaması
Ecza dolabının çocukların ulaşamayacağı yükseklikte olması, kilitli olarak bulundurulması,
Lavaboların çocukların üzerine düşmeyecek şekilde duvara sabitlenmiş olması,
Çocukların kaymasını engellemek için tuvalet ve mutfakta gerekli önlemin alınması, kaymayan paspas bulunması,
Temizlik malzemeleri, böcek ve tarım ilaçları gibi zehirli maddelerin, çocukların ulaşamayacağı şekilde ağzı kapalı olarak kilitli dolapta bulunması,
Acil durumlarda gerekebilecek yangın, polis, ambulans vb. numaraların görülebilecek bir yere asılmış olması,
Çocukların bahçe giriş-çıkış kapısının kontrollü olması, dışarıdan gelen yabancılara karşı korunması yönünden gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,
Kuruluşta genel güvenlik önlemlerinin alınmış olması,
BAHÇE
Bahçede çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçlerin bulunması,
Bahçe oyun araçlarının malzemesinin öncelikle ahşap ya da plastik malzemeden olması,
Bahçe oyuncaklarının yerine iyice sabitlenmesi, korunaklı halde olması; bahçe oyuncaklarında kırık, sivri uçlu, keskin, paslı kenarların olmaması,
Bahçe zemininin yumuşak malzeme ile döşenmiş olması suni veya doğal çim, yumuşak toprak, vb. olması,
Bahçede yeterli toprak ve çim alanının olması,
Bahçenin etrafının çitle/ korkulukla kapatılması, bahçe giriş kapısının emniyetli olması
KURULUŞ BİNASININ UYGUN OLUP OLMADIĞINA DAİR GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN :
ADI SOYADI / İMZASI :

Bu form, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen “İnceleme Raporu” bu formatta düzenlenir.

EK-3

T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

………Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ VE ÇOCUK KULÜBÜ

AÇILIŞ İZİN BELGESİ

TARİH :…../…../….

BELGE NO :……..

Kuruluşun

Adı:

Adresi:

Telefonu:

Kapasitesi:

Yaş Grubu:

Kurucu Tüzel Kişilikse Adı:

Kurucu /Temsilci

Adı Soyadı :

Uyruğu :

Doğum Yeri-Tarihi :

Adı ve adresi yukarıda yazılı…………………………………………………………………..’nı açmak isteyen……………………………………………………’nın gereken şartları taşıdığı yapılan işlemlerden anlaşılmış ve gerekli belgeler tamamlanmış olup …../…./….. tarihinden başlamak üzere ……………………………………………………………………… Özel Kreş Gündüz Bakımevi/ Çocuk Kulübü’nün açılmasına izin verilmiştir.

…./…./…..

İl Müdürü Vali

EK-4

T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

…… Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

…../…../…..

Sayı:

Konu:

Gerçek Kişi / Tüzel Kişilik adı

Sayın :……………………

DEVİR YETKİ BELGESİ

Müdürlüğümüze Özel……………..……Kreş/Gündüz Bakımevi/Özel Çocuk Kulübünü devir almak üzere yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiştir. Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olduğunuz tespit edildiğinden tarafınıza “Devir Yetki Belgesi” verilmesi uygun görülmüştür.

İşbu “Devir Yetki Belgesi” söz konusu kuruluşun …………………… isimli …….……… T.C. Kimlik numaralı şahıstan noter senedi ile devir alabileceği anlamında olup, bu yazının tarihi itibariyle 15 gün süresince geçerlidir. Kuruluşun devir işlemi valilik onayı alınıp Değişiklik İzin Belgesi düzenlendikten sonra tamamlanmış olacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

İl Müdürü

EK-5

T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

…Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ VE ÇOCUK KULÜBÜ

DEĞİŞİKLİK İZİN BELGESİ

TARİH :…../…../….

BELGE NO :……..

KURULUŞUN MEVCUT DURUMU

Kuruluşun Adı:

Kurucu/Tüzel Kişilik ve Temsilci Adı:

Kuruluşun Adresi/ Telefonu:

Kuruluşun Kapasitesi:

Kuruluşun Yaş Grubu:

KURULUŞTA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

Kuruluşun Adı:

Kuruluşun Devri İşlemi ( Kurucusu / Temsilci Adı):

Kuruluşun Nakil İşlemi (Adresi / Telefonu ):

Kuruluşun Kapasitesi:

Kuruluşun Yaş grubu:

Özel………………………………………………………’nin yukarıda belirtildiği şekilde ……………………….……………. dair değişikliği yapılmış olup, …./…/…… tarihinden başlamak üzere faaliyetine …………………………………………………………… ile devam etmesine izin verilmiştir.

…./…./…..

İl Müdürü Vali

EK-6

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ VE ÇOCUK KULÜBÜ AÇILIŞ, KAPANIŞ, DEVİR, NAKİL, AD, YAŞ GRUBU, KAPASİTE DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEMLERE DAİR FORM

AÇILIŞ İŞLEMLERİ

KURULUŞUN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

KURULUŞ ADI

AÇILIŞ İZİN BELGESİ VEYA VALİLİK OLURU TARİHİ VE NO

KURULUŞUN ADRES VE TELEFONU

YAŞ GRUBU VE

KAPASİTE

KURULUŞ NAKİL OLMUŞ İSE YENİ ADRESİ VE ONAY TARİHİ

KURULUŞ DEVİR OLMUŞ İSE YENİ KURUCU ADI VE ONAY TARİHİ

KURULUŞUN ADI DEĞİŞMİŞ İSE YENİ ADI VE ONAY TARİHİ

KURULUŞUN KAPASİTESİ DEĞİŞMİŞ İSE YENİ KAPASİTESİ VE ONAY TARİHİ

YAŞ GRUBU DEĞİŞİKLİĞİ VARSA YENİ YAŞ GRUBU VE ONAY TARİHİ

KURULUŞ KAPANMIŞ İSE KAPANIŞ ONAY TARİHİ

Not: Bu form kuruluşlarda değişiklik yapılması halinde Genel Müdürlüğe gönderilir

EK-7

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE

ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİ

SİVİL SAVUNMA DOSYA İÇERİĞİ

SIRA NO DOSYADA BULUNACAK BELGELER
1 Sivil Savunma Planı
2 Sivil Savunma Planı kapsamında görevlendirilen personelin listesi ve görev tanımları
3 Bina kat planı (Deprem, yangın vb. çıkış, bina kaçış yolu düzenlenmesi, deprem anında en tehlikesiz alanların belirtilmesi, yangın köşesi)
4 Mevcut yangından koruma ve söndürme malzemelerinin listesi, ihtiyaç duyulan malzemeler
5 Yangından koruma ve söndürme malzemelerinin (yangın söndürme tüpleri, alarm sistemi vb.) rutin kontrol ve bakımının yapıldığına ilişkin belgeler,

6

Personel ve çocuklara yönelik yıllık tatbikat planı,
7 Personel ve çocuklara yönelik yapılan yıllık tatbikat sonucunda hazırlanan rapor,
8 Kuruluşların sabotajlara karşı korunmasına yönelik yapılan plan ve çalışmalar,
9 Sivil savunma çalışmaları, eğitim ve tatbikatlara ilişkin diğer belgeler,
10 İl Müdürlüğünce yapılan denetimlerde tespit edilen sivil savunma ile ilgili eksikliklerin olup olmadığına ilişkin belgeler,
11 İl Müdürlüğünce yapılan denetimlerde sivil savunma ile ilgili eksikliklerin tespit edilmiş olması halinde, konu ile ilgili gerekli düzeltmelerin yapılıp yapılmadığına ilişkin kuruluş raporu,

EK-8

T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

…..Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ VE ÇOCUK KULÜBÜ

KURULUŞ MÜDÜRÜ BELGESİ

TARİH :…../…../….

BELGE NO :……..

Kuruluşun

Adı:

Adresi:

Kapasitesi:

Yaş Grubu:

Kuruluş Müdürünün

Adı Soyadı / TC Kimlik No :

Uyruğu :

Doğum Yeri-Yılı :

Mezun Olduğu Okul ve Bölüm:

…………………………..isimli şahsın …/…/… tarihinden başlamak üzere………………………………………….’nde Kuruluş Müdürü olarak görevlendirilmesine izin verilmiştir.

İl Müdürü

EK-9

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI
ÖZEL (Kurum ismi Yazılacak)
FOTOĞRAF ADI
SOYADI :
GÖREVİ
T.C.KİMLİK NO
VERİLİŞ TARİHİ
İLİ/BELGE NO

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
İLİ :
İLÇESİ :
BABA ADI :
ANA ADI
KAN GRUBU :
CİLT NO AİLE SIRA NO SIRA NO
İMZA :

EK-10

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ VE ÇOCUK KULÜPLERİ

PERSONELİN EĞİTİM FORMU

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Çocuk Kulübünün adı

Eğitim alınan ilgili Kurum

ve Kuruluşların adı

(Üniversiteler,

MEB vb.)

Eğitim veren kişinin unvanı, görevi, çalıştığı kurum

Eğitimin Konusu:

(Çocuklarla iletişim, davranış ve uyum bozuklukları ile baş etme yöntemleri, öfke kontrolü, problem çözme becerisi, grup yönetimi, çocuk ihmali ve istismarı)

Tarih ve

Süresi

Eğitim verilen personelin görevi ve sayısı

Eğitimin Değerlendirilmesi

(Personellerin ihtiyaç duyduğu konular, desteklenmesi gereken hususlar, eğitimin katkıları, eğitim sonucunda personellerden beklentiler, öneriler)

Not: Kuruluş tarafından personel göreve başladığında ve yılda en az bir kez olmak üzere personele yönelik eğitim düzenlenir.

Bu form, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerince denetimde gösterilmek üzere saklanır.

TASDİK

Kuruluş Müdürü

Adı Soyadı İmza

EK-11

ÇOCUK KULÜPLERİ ETKİNLİK FORMU

ETKİNLİĞİN ADI:

ETKİNLİĞİN HEDEFİ:

(Sosyal gelişim, iletişim becerilerinin gelişimi, problem çözme)

KULLANILAN MATERYALLER

ETKİNLİĞİ YAPTIRAN GÖREVLİ

ETKİNLİĞİN TARİHİ

ETKİNLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

(Uygulanan programın değerlendirilmesi, etkinliğin yararları)

PLANLANAN ETKİNLİKLER

TASDİK

Kuruluş Müdürü

Adı Soyadı İmza

Grup Sorumluları tarafından sosyal, kültürel, sportif etkinliklere dair aylık olarak düzenli olarak doldurulan bu form denetimde gösterilmek üzere çocuk dosyasında saklanır.

EK-12

DAVRANIŞ VE UYUM PROBLEMİ YAŞAYAN ÇOCUĞA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR FORMU

Çocuğun Adı Soyadı

Çocuğun grupta yapılan etkinliklere, oyunlara katılıp katılmadığı

Çocuğun arkadaşları ile iletişimi

Çocuğun gruba uyum sağlamasına yönelik yapılan çalışmalar, öneriler

Çocuğun anne ve babası ile yapılan görüşmeler

Çocukta desteklenmesi gereken hususlar

Çocuğun desteklenmesine yönelik rehberlik alınan kurumlar ve kişiler (Üniversiteler, psikolog, rehberlik ve psikolojik danışman, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci gibi)

Yapılan çalışmalar sonucunda, çocuğun davranışlarında gözlemlenen olumlu veya olumsuz değişiklikler, yapılması gerekenler

Grup Sorumlusu Kuruluş Müdürü

Adı Soyadı Adı Soyadı

İmza İmza

Not: Bu form, Grup Sorumlusu tarafından davranış veya uyum problemi yaşayan çocuklara yönelik düzenli olarak doldurulur, denetimde gösterilmek üzere saklanır.

EK-13

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

ÇALIŞMALARIN KİMLERE YÖNELİK YAPILDIĞI

YAPILAN ÇALIŞMANIN TARİHİ VE KATILIMCI

SAYISI

KURUM VE KİŞİLERDEN ALINAN REHBERLİK

(Özel Eğitim Öğretmeni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik ve Araştırma Merkezi,

Üniversite vb.)

YAPILAN ÇALIŞMA SONUCUNDA ALINAN KARARLAR VE ÖNERİLER

Anne babalara yönelik yapılan çalışmalar

(Bilgilendirme, hizmet içi eğitim, toplantı, seminer vb.)

Personele yönelik yapılan çalışmalar

(Bilgilendirme, hizmet içi eğitim, toplantı, seminer vb.)

Gruptaki çocuklara yönelik yapılan çalışmalar

( Bilgilendirme, hizmet içi eğitim, toplantı, seminer vb)

Kuruluş Müdürü

Adı Soyadı

İmza

Not: Kaynaştırma eğitiminden yararlanacak çocuk kuruluşa başlamadan önce ve kuruluşa devam ettiği süre içinde yapılan çalışmalara dair Kuruluş Müdürü tarafından düzenlenen bu form denetimde gösterilmek üzere kuruluşta bulundurulur.

EK-14

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ALAN ÇOCUĞA İLİŞKİN BİLGİLER

Çocuğun Adı Soyadı
Çocuğun geçirdiği veya halen devam eden rahatsızlıkları (epilepsi, alerji vb)
Çocuğun öncelikli ihtiyaçları, kullanması gereken özel araç ve gereçleri, ilaçları

Çocuğun grupta yapılan etkinliklere, oyunlara katılıp katılmadığı

Çocuğun gruba katılmasında ve kabulünde yapılan çalışmalar, öneriler

Çocuğun desteklenmesi gereken becerileri

Çocuğun arkadaşları ile iletişimi

Çocukta beklenen gelişmeler ve hedefler

Kuruluşa başladığından itibaren çocukta gözlemlenen gelişmeler, öneriler, yapılması gerekenler
Çocuğun desteklenmesine yönelik rehberlik alınan kişi (özel eğitim öğretmeni) veya kurumlar

Grup Sorumlusu Kuruluş Müdürü

Adı Soyadı-İmza Adı Soyadı-İmza

Not: Kuruluşta kaynaştırma eğitiminden yararlanacak çocuk bulunması halinde bu form Grup Sorumlusu tarafından ayda bir defa düzenli olarak doldurulur, denetimde gösterilmek üzere saklanır.

EK-15

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ VE ÇOCUK KULÜPLERİ KÜTÜK DEFTERİ

Sıra No

Çocuğun Adı Soyadı

Doğum Yeri ve Doğum Tarihi

Anne Adı

Baba Adı

Anne Baba İŞ ve Ev Adresi ile Telefonu

Çocuğun Kuruluşa Kabul Tarihi

Çocuğun Kuruluştan Ayrılış Tarihi

Bakım Şekli (Tam gün, Yarım gün, saatlik bakım)

Çocuğun Fotoğrafı

TASDİK

İl Müdürü

EK-16

ÇOCUK İLAÇ DEFTERİ

Sıra No

Çocuğun Adı Soyadı

Çocuğun Kullandığı

İlacın adı

İlacın Ölçüsü

Çocuğa ilaç verilen tarih ve saat

Reçete varsa tarihi, teşhis

İlacı veren görevlinin imzası

Çocuğun herhangi bir alerjisi, devam eden bir rahatsızlığı olup olmadığı

Not

TASDİK

İl Müdürü

EK-17

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ VE

ÇOCUK KULÜPLERİ DENETLEME FORMU

KURULUŞ ADI:

Yaş grubu:

Kapasite:

Bakılan Çocuk Sayısı:

Adres ve Telefonu:

İDARİ VE PERSONEL DURUMU

1- Açılış İzin Belgesi kuruluşta görülebilecek bir yere asılmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )

2- Yönetmeliğe uygun olarak tabelada isim kullanılmış mı?( Anaokulu, Etüt Eğitim Merkezi, Çocuk Yuvası, Çocuk Evi gibi ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir.)

Evet ( ) Hayır ( )

3- Kuruluşta görevli tüm personelin çalışma onayı var mı?

Evet ( ) Hayır ( )

4- Her bir personel için iş sözleşmesi düzenlenmiş mi?

Evet ( ) Hayır ( )

5- Kuruluşta sigortasız personel çalıştırılıyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

6- Personellere onaylı kimlik kartı düzenlenmiş mi?

Evet ( ) Hayır ( )

7- Personeller kimlik kartlarını yakalarında taşıyorlar mı?

Evet ( ) Hayır ( )

8- Denetleme sırasında kuruluş müdürü görevinin başında mıdır?

Evet ( ) Hayır ( )

9- Kuruluş müdürünün izinli ve raporlu olması durumunda yerine vekâlet bırakılıp, İl Müdürlüğüne bilgi verilmiş mi?

Evet ( ) Hayır ( )

10- Kuruluş müdürünün görevden ayrılışının ve yeni kuruluş müdürünün görevlendirilmesi zamanında teklif edilip edilmiş mi?

Evet ( ) Hayır ( )

11- Denetleme sırasında grup sorumlusu ve diğer personel görevi başında mıdır?

Evet ( ) Hayır ( )

12- Çalışanların eğitim durumları ilgili yönetmelik hükümlerine uygun mudur?

Evet ( ) Hayır ( )

13- Görevinden ayrılan personel hakkında il müdürlüğüne bilgi veriliyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

14- Kuruluşta yabancı uyruklu personel varsa, Yönetmeliğe uygun görevlendirilme yapılmış mı, çalışma onayı alınmış mı belirtiniz………………………………………………………….

15- Kuruluşta stajyer öğrenci varsa, stajyer öğrenciler hakkında İl Müdürlüğüne bildirimde bulunulmuş mu?

Evet ( ) Hayır ( )

16- Branş dallarında istihdam edilen personel varsa görevlendirilmesi İl Müdürlüğüne bildirilmiş mi? İlgili yönetmeliğe uygun görevlendirilme yapılmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )

17- Gruplardaki çocuk ve personel sayısı, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenmiş mi?

Evet ( ) Hayır ( )

18- Zorunlu olarak çalıştırılması gereken personel sayısından eksik personel çalıştırılıyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

19- Çocukların yaş durumlarına uygun gruplandırılması yapılmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )

20- Personele ait günlük devam çizelgesi bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

21- Açılış onayında belirtilen yaş grubuna uygun olarak çocuk bakımı yapılıyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

22- Açılış onayında belirtilen kapasiteye uygun çocuk bakımı yapılıyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

23- Çocuklarla birebir çalışan personele hijyen eğitimi verilmiş mi, eğitime ilişkin rapor dosyada bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

24- Her ayın ilk haftasında bir önceki aya ait aşağıda belirtilen belgeler İl Müdürlüğüne gönderilmiş mi?

Personel ve Çocuk Listesi Evet ( ) Hayır ( )
Sigorta Hizmet Listesi Evet ( ) Hayır ( )
Yemek Listesi Evet ( ) Hayır ( )
25- Kuruluşta aşağıda belirtilen defter ve dosyalar bulunuyor mu? Bu defterler usulüne uygun olarak işlenmiş ve tasdik edilmesi gerekenler İl Müdürlüğün onaylatılmış mı?

Gelen yazı kayıt defteri Evet ( ) Hayır ( )
Giden yazı kayıt defteri Evet ( ) Hayır ( )
Gerekli muhasebe kayıtları Evet ( ) Hayır ( )
Çocuklara ait kütük defteri Evet ( ) Hayır ( )
Denetleme defteri Evet ( ) Hayır ()
Çocukların gelişimlerine ait kayıtların bulunduğu çocuk dosyaları Evet ( ) Hayır ( )
Aylık eğitim programı, günlük akış, etkinlik programı Evet ( ) Hayır ( )
Personel özlük ve sağlık dosyaları Evet ( ) Hayır ()
Çocuklar için ilaç defteri Evet ( ) Hayır ( )
Sivil savunma planlarının bulunduğu dosya Evet ( ) Hayır ( )
Personel eğitim planı Evet ( ) Hayır ( )
26- Çocukların kuruluşa kabulüne dair gerekli belgeler bulunuyor mu?

Velinin dilekçesi Evet ( ) Hayır ( )
C Kimlik Numarası, Evet ( ) Hayır ( )
Sağlık raporu, Evet ( ) Hayır ( )
Yeteri kadar fotoğraf Evet ( ) Hayır ( )
27- Her çocuk için bir dosya açılmış mı? Çocuk dosyaları düzenli olarak tutuluyor mu?

Evet ( )………………………………………………………………………………………… Hayır ( )……………………………………………………………………………………….

28- Çocuklara dair günlük devam çizelgesi tutularak kuruluşa gelmeyen çocuk hakkında ailesi ile irtibata geçiliyor mu?

Evet ( )………………………………………………………………………………………..

Hayır ( )………………………………………………………………………………………..

EĞİTİM DURUMU

1- Kuruluşta yaş grubuna uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “0-36 Aylık Çocuklara Yönelik Eğitim Programı” uygulanıyor mu? Uygulanan program ile ilgili formlar her bir çocuk için düzenlenerek kayıt altına alınmış mı?

Evet ( )….…………………………………………………………………………………… Hayır ( )………………………………………………………………………………………

2- Kuruluşta yaş grubuna uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “Okul Öncesi Eğitim Programı” uygulanıyor mu? Uygulanan program ile ilgili formlar her bir çocuk için düzenlenerek kayıt altına alınmış mı?

Evet ( )….……………………………………………………………………………………. Hayır ( )……………………………………………………………………………………….

3- Çocuk Kulüplerinde yapılan etkinliklere uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan kurs programları uygulanıyor mu? Uygulanan programlar ile ilgili olarak “Çocuk Kulüpleri Etkinlik Formu” her bir çocuk için aylık olarak düzenlenerek kayıt altına alınmış mı? Evet ( )……………………………………………………………………………………….

Hayır ( )………………………………………………………………………………

4- Kuruluş tarafından personele yönelik çocuk gelişimi, psikolojisi, çocukla iletişim, öfke kontrolü vb. alanlarda eğitim düzenliyor mu? Bu doğrultuda “Personele Yönelik Eğitim Formu” düzenlenerek kuruluşta bulunduruluyor mu?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )………………………………………………………………………………………

5- Kuruluşta en az bir personelin ilk yardım sertifikası bulunuyor mu? Evet ( ) Hayır ( )

6- Kuruluş müdürü günde en az bir saat gruplarda gözlem amaçlı bulunuyor mu? Gruplarda bulunduğu zaman kayıt altına alınmış mı?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )………………………………………………………………………………………

7- Kuruluşta uyum veya davranış problemi yaşayan çocuklarla ilgili çalışmalar yapılıyor mu? Bu doğrultuda “Davranış ve Uyum Problemi Yaşayan Çocuğa Yönelik Yapılan Çalışmalar Formu” düzenlenerek çocuk dosyasında bulunduruluyor mu?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )………………………………………………………………………………………

8- Kuruluşta çocukların bulaşıcı hastalıklardan korunmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin bir talimat/yönerge bulunuyor mu?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )………………………………………………………………………………………

9- Ailelere çocuklarının durumları, gelişimleri veya kuruluştaki genel işleyiş, düzenlenecek sosyal kültürel etkinlikler, programlar hakkında yapılan değişikliklere dair bilgiler veriliyor mu ve verilen bilgiler kayıt altına alınıyor mu?

Evet ( )……………………………………………………………………………………….. Hayır ( )……………………………………………………………………………………….

10- Aileler kuruluşta düzenlenen etkinliklere ve çalışmalara katılıyor mu? Ailelerin çocukları ile ilgili çalışmalara katılımını artıracak ne gibi çalışmalar yapılıyor?

Evet ( )……………………………………………………………………………………….. Hayır ( )……………………………………………………………………………………….

11- Kuruluşta kaynaştırma eğitiminden yararlanan çocuk bulunuyorsa, personele bu konuda eğitim verilip, kaynaştırma ile ilgili formlar tutuluyor mu?

Evet ( )……………………………………………………………………………………….. Hayır ( )……………………………………………………………………………………….

ÜCRET DURUMU

1- Kuruluşlarca her yıl tespit edilen ücretler ocak ve mayıs ayları arasında ilan edilmiş mi? Bu ilanlarda tatil, gece, yarım gün ve saatlik bakım ücretleri ile peşin veya süreli ödemeler ve diğer indirimler belirtilmiş mi?

Evet ( )……………………………………………………………………………………… Hayır ( )………………………………………………………………………………………

2- Ücret tahsili karşılığı fatura düzenlenmiş mi? Faturada ait olduğu tatil, gece, yarım gün ve saatlik bakım ücretleri belirtilmiş mi?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )………………………………………………………………………………………

KURULUŞUN FİZİKİ KOŞULLAR VE UYGULAMALAR

1- Kuruluş binasında, bitişiğinde veya çevresinde çocuklar için tehlike yaratabilecek fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletme bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

2- Kuruluşlarda herhangi bir tehlike anında çocukların binadan kolaylıkla ayrılabilmelerine yönelik çıkış kapısı/tahliye sistemi veya yangın merdiveni bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

3- Kuruluşta açılış onayı alındıktan sonra bina içinde (odalar, gruplar, bölümler, katlar) ve bina dışında fiziksel olarak herhangi bir değişiklik yapılmış mı? Bir değişiklik varsa İl Müdürlüğünün onayı alınmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )

4- Gruplandırma çocukların yaşları esas alınmak üzere genel gelişimlerine göre mi yapılmış?

Evet ( ) Hayır ( )

5- Kreş ve gündüz bakımevinde uyku, oyun ve emekleme, oyun, etkinlik ve uyku odaları, çocuk kulübünde çalışma odası ile oyun ve dinlenme odaları bol güneş ışığı alıyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

6- Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen ve anti bakteriyel malzeme ile döşenmiş mi? (İhtiyaç duyulması halinde belli bölümlere minder veya antialerjik halı konulabilir.)

Evet ( ) Hayır ( )

7- Gruplarda okul öncesi eğitim programına uygun olarak blok, dramatik oyun, kitap, müzik, sanat, fen öğrenme merkezleri, kum ve su masası bölümü oluşturulmuş mu?
Evet ( ) Hayır ( )

8- Grup odaları çocukların yaş gruplarına ve Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programlarında belirtilen uygun eşyalar ve psikolojik ve sosyal gelişimlerine yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )

9- Oyuncaklar çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun ve yeterli mi?

Evet ( ) Hayır ( )

10- Malzemelerin ve oyuncakların konulduğu dolap ve raflar, çocukların rahatça ulaşabileceği çocuk boyuna uygun bir seviyede mi?

Evet ( ) Hayır ( )

11- Çocukların günlük etkinliklerini yaptıkları masalar ve sandalyeler, plastik veya ahşap malzemeden mi ve çocuk boyuna uygun seviyede mi?

Evet ( ) Hayır ( )

12- Günlük faaliyetlerin sergileneceği bir faaliyet panosu ve malzeme dolabı var mı?

Evet ( ) Hayır ( )

13- Çocukların oyun oynadığı ve etkinlik yaptığı odaların zemini mutlaka yumuşak malzemeden yapılmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )

14- Çocuk karyolaları en az bir kişinin geçebileceği aralıkla düzenlenmiş mi?

Evet ( ) Hayır ( )

15- (0-36 aylık) çocuklar için sabit karyola, (37-66 aylık) çocuklar için portatif karyola kampet kullanılmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )

16- Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar, çocukların rahatça ulaşabileceği çocuk boyuna uygun bir seviye de mi?

Evet ( ) Hayır ( )

17- Ayakkabılık ve portmanto çocukların rahatça ulaşabileceği çocuk boyuna uygun bir seviye de mi?

Evet ( ) Hayır ( )

18- Çocukların kullandıkları merdivenlerin yüksekliği ve tutma yerleri çocuk boyuna uygun mu?

Evet ( ) Hayır ( )

19- Merdivenler dik mi? Merdivenler dikse, çocukların düşmesini engelleyecek şekilde önlemler alınmış mı?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )……………………………………………………………………………………….

20- Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde her 20 çocuğa uygun bir büyüklükte tuvalet ve lavabo bulunuyor mu? Ayrıca çocuk kulüplerinde, tuvaletler bölmelere ayrılmış mı veya kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılmış mı?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )……………………………………………………………………………………….

21- Tuvalet ve mutfak zemini kaymaz seramikten döşenmiş veya kaymayan paspas serilmiş mi?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )……………………………………………………………………………………….

22- Çocukların yemek yedikleri yer uygun ve temiz ve güvenli mi?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )……………………………………………………………………………………….

23- Kuruluşun her türlü tesisatı temiz ve düzenli mi? Kuruluşun temizlik iş planı var mı? Buna ilişkin kayıtlar tutuluyor mu?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )……………………………………………………………………………………….

24- Kuruluşun odaları çocuklar üşümeyecek şekilde ortalama bir ısı da mıdır, ısıölçer (termometre) uygun 20-28 derece sıcaklıkta mıdır?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )……………………………………………………………………………………….

25- Kuruluş binası asli amacı dışında başka bir amaçla kullanılıyor mu?

Evet ( )……………………………………………………………………………………….. Hayır ( )……………………………………………………………………………………….

26- Kuruluşta bakılan çocuklara yönelik tehdit veya baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranışın gerçekleşmemesi ve bu tutum ve davranışların engellenmesine yönelik gerekli tedbirler alınmış mı?

Evet ( )……………………………………………………………………………………….. Hayır ( )………………………………………………………………………………………..

ÇOCUKLARLA YAPILAN ETKİNLİKLER

1- Kuruluşun çocuklarla ilgili yapacağı çalışmalara dair bir günlük planı bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

2- Çocukların köşelerde oyun ve serbest oyunlarına yönelik zaman ayrılıyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

3- Oyuncaklar ve materyaller çocukların kolayca ulaşılabileceği yerde mi?

Evet ( ) Hayır ( )

4- Grup içinde etkinliklere katılmayan veya uyum sorunu yaşayan çocuklarla ilgili yapılan çalışmaları belirtiniz. (Grup sorumlusuna sorulur.)…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

5- Çocukların doğal malzemelerden yararlanarak çeşitli materyaller ve oyuncaklar yapmalarına yönelik çalışmalar bulunuyor mu? (Grup Sorumlusuna sorulur.)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

6- Grup sorumlusunun gruptan kısa süreliğine ayrılması halinde çocukların yanında bulunacak personel ve görevi belirlenmiş mi? Belirtiniz.

Evet ( ).……………………………………………………………………………………… Hayır ( )……………………………………………………………………………………….

KURULUŞTA 0-36 AYLIK ÇOCUKLAR BULUNUYORSA

1- 0-36 aylık çocukların bakımın sağlandığı, oyun oynayabildiği, yürüme becerilerini kazandığı oyun ve emekleme odası, yeterli oyuncak ve materyallerin bulunduğu, temiz, düzenli ve çocukların güvenliğini sağlayacak nitelikte mi?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )………………………………………………………………………………………

2- 0-36 aylık çocuklar için ayrılan alt değiştirme bölümünde, alt değiştirme masası/minderi ile kirli, temiz bezler ve çamaşırlar için ayrı dolaplar bulunuyor mu?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )………………………………………………………………………………………
3- 0-36 aylık çocuklar için klozetlerde adaptör kullanılıyor mu? Evet ( ) Hayır ( )

4- 0-36 aylık çocuklar için bir beslenme programı var mı? Evet ( ) Hayır ( )

5- 0-36 aylık çocuklar için mamalarının ve yemeklerinin hazırlanmasında gerekli her türlü araç ve gereç bulunduruluyor mu? Kullanılan araç ve gereçler sağlığa zarar vermeyecek maddelerden seçilmiş mi?

Evet ( )……………………………………………………………………………………….. Hayır ( )………………………………………………………………………………………..

6- 0-36 aylık çocuklar için kullanılan araç ve gereçler düzenli bir biçimde sterilize ediliyor mu? Evet ( ) Hayır ( )

7- 0-36 aylık çocuklar için yeterince mama sandalyesi bulunduruluyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

GÜVENLİK DURUMU

1-Tüm dolapların, aparatların, mobilyaların ve rafların, panoların, çekmecelerin, dolap kapaklarının çekilince devrilmeyecek şekilde sabitlenmiş mi veya duvara bağlama güvenlik aparatları bulunuyor mu?
Evet ( ) Hayır ( )……………………………………………………………………………

2- Dolapların üzerine çocukların üzerine düşecek eşyaların var mı?

Evet ( ) Hayır ( )………………………………………………………………………….

3- Tüm pencereler ve balkonlar çocukların düşmesini engelleyecek şekilde korunaklı mı ve güvenlik kilitlerinin bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )……………………………………………………………………………

4- Tüm merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayacak nitelikte emniyet korkulukları ve kaydırmaz bant olup olmadığı?

Evet ( ) Hayır ( )…………………………………………………………………………….

5- Çocukların tüm merdiven ve balkon aralarından düşmelerini engellemek ve korkuluk aralıkları için koruyucu paneller var mı?

Evet ( ) Hayır ( )………………………………………………………………………….

6- Çocukların yaralanmasını önlemek için mobilyaların özel köşe veya kenar koruyucuları bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )………………………………………………………………………….

7- Oyun, etkinlik ve uyku odalarında çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak şekilde zemin yumuşak özellikte mi?

Evet ( ) Hayır ( )………………………….………………………………………………

8- Oyun ve emekleme odası güvenli mi, çocukların üzerine düşebilecek eşyalar, araç ve gereçler bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )………………………….………………………………………………..

9- Pencereler, perdeler, perdelerin sarkan ipleri, prizler ve elektrik kordonları çocukların karyolalarından uzak ve ulaşamayacakları yükseklikte mi?

Evet ( ) Hayır ( )……………………………………………………………………………..

10- Kapılarda parmak koruyucusu ve güvenlik açısından kapı tutucuları bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )…………………………………………………………………………….

11- Sabit bebek karyolalarında yatak koruyucuları bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )…………………………………………………………………………………..

12- Portatif karyola kullanılması durumunda, portatif karyolalar çocukların üzerine düşmeyecek şekilde kaldırılmış ve depolanmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )………………………………………………………………………………….

13- Temizlik malzemeleri, böcek ve tarım ilaçları gibi zehirli maddeler, ilaçlar çocukların ulaşamayacağı şekilde ağzı kapalı olarak kilitli dolapta, üzerindeki etiketleri sökülmemiş olarak korunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )……………………………………………………………………………….

14- Çocuklara verilen gıdaların, ilaçların ve tıbbi malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu ve tarihi geçenler imha ediliyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )……………………………………………………………………………….

15- Yangın tüplerinin son kullanma tarihi kontrol ediliyor mu ve tarihi geçenler imha ediliyor mu? Evet ( ) Hayır ( )…………………………………………………………………….

16- Ecza dolabı çocukların ulaşamayacağı yükseklikte bir yerde ve kilitli olarak bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )…………………………………………………………………………………..

17- Lavabolar çocukların üzerine düşmeyecek şekilde duvara sabitlenmiş mi?

Evet ( ) Hayır ( )…………………………………………………………………………………..

18- Tuvalet ve mutfakta çocukların düşmelerini engellemek için kaydırmayan paspas kullanılmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )………………………………………………………………………………….

19- Suda boğulmaları engellemek için, su biriktirilen kova, tencere, küvette vb. kaplar çocukların ulaşamayacakları yerde veya kilitli olarak muhafaza edilmiş mi?

Evet ( ) Hayır ( )………………………………………………………………………………….

20- Tehlikeli materyaller kesici aletler, kimyasal maddeler, çocukların ulaşamayacakları yerlerde tutuluyor mu? ( Çocukların yutabilecekleri oyuncak parçaları, boğulmaya neden olacak poşetler, kesici aletler, piller, kimyasal maddeler, oda spreyleri vb. )

Evet ( ) Hayır ( )…………………………………………………………………………………

21- Çocukların yemek yedikleri yerler güvenli mi? Pişirilen sıcak yemekler ve kaynamış sular çocukların üzerine dökülmeyecek şekilde güvenli yerlere konuluyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )…………………………………………………………………………………..

22- Acil durumlarda gerekebilecek itfaiye, polis, ambulans gibi telefon numaraları telefon yakınına görülebilecek bir yere asılmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )……………………………………………………………………………………

YANGIN GÜVENLİĞİ

1- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırılıklar var mı?

Evet ( ) Hayır ( )

2- Yangın merdiveni veya yangında çıkışı sağlayan çıkış kapısı/tahliye sistemi var mı?

Evet ( ) Hayır ( )…………………………………………………………………………..

3- Acil çıkış kapıları kilitsiz ve dışarıya açılacak şekilde mi?

Evet ( ) Hayır ( )………………………………………………………………………………..

4- Yangından korunma için yeterli sayıda yangın söndürme tüpü, cihazı ve malzemesi, sesli ve ışıklı alarm sistemi var mı? Bu araç ve gereçler kolay erişilebilecek bir yerde mi?

Evet ( ) Hayır ( ) ……………………………………………………………………………

5- Duman ve gaz detektörü bulunuyor mu?

Evet () Hayır ( )………………………………………………………………………………

6- Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip kurulmuş mu; elektrik tesisatının yetkili kişilerce bakımı, onarımı, kontrolü yapılmış mı?

Evet () Hayır ( )………………………………………………………………………………

7- Kalorifer ve diğer ısınma araçlarına çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde güvenlik bariyeri konulmuş mu?

Evet ( ) Hayır ( )……………………………………………………………………………….

8- Elektik düğme ve prizleri, elektrik kabloları korunaklı hale getirilmiş mi? Prizlerde koruma kapağı bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )……………………………………………………………………………..

9- Sivil savunma planı hazırlanarak kuruluşun kolay görülebilen iç mekânına asılmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )……………………………………………………………………………..

10– Personel ve çocuklara yönelik yıllık tatbikat yapılmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )……………………………………………………………………………..

OYUNCAK GÜVENLİĞİ

1- Oyuncakların çocuğun yaşına ve ambalajın üzerinde tavsiye edilen yaşa göre uygun mu; oyuncaklar standartlara uygun yapılmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )…………………………………………………………………………………..

2- Küçük boyutta, yerinden kolayca kopabilecek ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlerde boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük objeler, nesneler veya benzeri parçaları olan oyuncaklar bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )…………………………………………………………………………..

BAHÇE GÜVENLİĞİ

1- Bahçenin zemini çocukların güvenliğini sağlayacak şekilde yumuşak malzemeden mi yapılmış? (Bahçenin zemini taşlık ve beton olmamalı; zemin, çim, yumuşak toprak veya ince kumla kaplı olabilir.)

Evet ( ) Hayır ( )………………………………………………………………………………….

2- Bahçe oyuncakları yerine iyice sabitlenerek, çocukların düşmesini engelleyecek şekilde korunaklı hale getirilmiş mi? Oyun araçlarının sağlamlıkları standartlara uygun mu?

Evet ( ) Hayır ( )………………………………………………………………………………….

3- Bahçe oyuncaklarının kırık, sivri uçlu, keskin veya paslı kenarları bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )………………………………………………………………………………….

4- Bahçe giriş ve çıkış kapıları çocukların dışarı çıkmalarını önleyecek şekilde korunaklı mı?

Evet ( ) Hayır ( )………………………………………………………………………………….

SERVİS GÜVENLİĞİ

1- Servis içi düzeni sağlamak ve çocukların inme ve binmelerine yardımcı olmak için bir personel bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )……………………………………………………………………………..

2- Serviste her çocuk için bir emniyet kemeri bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )………………………………………………………………………………

3- Servis araçlarında çocukların ulaşabileceği camlar güvenli olarak sabitlenmiş mi?

Evet ( ) Hayır ( )……………………………………………………………………………..

DİĞER GÜVENLİK

1- Kuruluş içinde gerekli diğer güvenlik önlemleri alınmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )………………………………………………………………………….

2- Çocukların dışarıdan gelebilecek yabancılara karşı korunması için gerekli güvenlik önlemleri alınmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )…………………………………………………………………………..

MUTFAK VE BESLENME

1- Çocukların yiyecekleri aylık yemek listesine uygun mu?

Evet ( ) Hayır ( )

2- Çocukların yiyecekleri gıda rasyonlarına uygun olarak çıkarılıyor mu? Yemek gramajları ve türleri kalori, protein, yaş ve gelişimsel ihtiyaçlar dikkate alınarak mı belirlenmiş?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )………………………………………………………………………………………

3- Yemeklerden numune ayrılarak uygun bir ortamda 72 saat süre ile saklanıyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

4- Yemek listeleri velilerin görebileceği bir yere asılmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )

5- Mutfak hijyenik koşullar açısından uygun mu? Aşçı bone ve eldiven kullanıyor mu?

Evet ( )………………………………………………………………………………………. Hayır ( )…………………………………………………………………………………….

6- Mutfakta kullanılan tencere, tabak, bardak gibi gereçler çelik porselen veya cam türü malzemeden oluşmuş mu?

Evet ( ) Hayır ( )

7- Mutfakta aspiratör bulunuyor mu? Evet ( ) Hayır ( )

SAĞLIK VE İLKYARDIM DURUMU

1- Kuruluşta ilaç ve ilkyardım malzemelerini içeren çocukların ulaşamayacağı şekilde bir ecza dolabı bulunuyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

2- İl Müdürlüğünce imzalı ve tasdikli bir ilaç defteri bulunuyor mu? Günlük ilaç kullanan ve tedavisi yapılanlar, bu amaçla tutulan deftere, dozajları ve uygulayanın ismi ile birlikte kaydediliyor mu?

Evet ( ) Hayır ( )

OYUN BAHÇESİ

1- Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun oyun araçları bulunuyor mu? (Oyun materyalleri öncelikli olarak ahşap, ya da plastik maddeden olmalıdır)

Evet ( )…………………………………………………………………………………….

Hayır ( )…………………………………………………………………………………….

2- Oyun bahçesinin etrafı çitle/ korkulukla kapatılmış mı?

Evet ( ) Hayır ( )

DENETİM SONUCU BELİRLENEN AYKIRILIK VE EKSİKLİKLER:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

KOMİSYONDA GÖREVLİ KİŞİLER

Adı Soyadı:

Görevi:

Denetleme Tarihi:

İmza:

Adı Soyadı:

Görevi:

Denetleme Tarihi:

İmza:

Adı Soyadı:

Görevi:

Denetleme Tarihi:

İmza:

Adı Soyadı:

Görevi:

Denetleme Tarihi:

İmza:

Oy Verin Lütfen!

Yorumunuz için Teşekkür ederiz...