MEB  STANDARTLAR YÖNERGESİ 2015

MEB STANDARTLAR YÖNERGESİ 2015

MEB Standartlar Yönergesi

Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak  Anaokulu açmak isteyenler için gerekli prosedür olan MEB Standartlar yönergesi ‘ nde  önemli kısımlar  KIRMIZI ile işaretlendirilmiştir.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak  Anaokulu açmak isteyenler için gerekli prosedür ; önemli kısımlar  KIRMIZI ile işaretlendirilmiştir.
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (2) Bu Yönerge, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanununun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî  Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Atölye: Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde; bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donanımı yapılmış eğitim ve öğretim, uygulama ve/veya üretim yapılan
ortamı,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Derslik ve ders yapılan diğer bölümler: Eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı ve bu Yönergede belirtilen özellik ve ölçülerde olan bölümleri,
ç) Direksiyon eğitim alanı (Pist): Motorlu taşıt sürücüleri kurslarınındireksiyon eğitimi derslerinin yapılmasına uygun düzenlenmiş alanı,
d) Kitaplık: Kurumun türü ve seviyesine göre kitapların bulunduğu yer,
e) Kurum: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarını,
f) Kütüphane: Kitap konulacak bölüm ile okuma ve çalışma salonu bulunan, istekli öğrencilerin ödünç kitap almalarına, ders çalışmalarına ve internet üzerinden bilgi iletişim imkân veren yeri,
g) Laboratuar: Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen ve Teknoloji derslerinin yapılması amacıyla düzenlenmiş yerleri,
ğ) Okuma salonu: Öğrencilerin boş zamanlarında kitap okuyabilmeleri ve çalışma yapabilmeleri amacıyla ayrılan yeri, (Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759)
h) Oyun bahçesi:Okullarda tören yapılmasına uygun, arsa üzerinde okul binasının bulunduğu alan dışında ve genişliği en az 4 m. olan, okula ait alan ile okul binalarının en az bir tarafı bahçeye açılan zemin/bahçe katı alanını,
ı) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Okul öncesi eğitim dersliği: Anasınıfı ve anaokulu çocuklarının eğitimi amacıyla açılan sınıfı,
i) Sosyal dinlenme tesisi: Direksiyon eğitim alanında öğretici ve kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan tesisi,
j) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini ifade eder.

İnceleme raporları
MADDE 5- (1) Kurum olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda açılması istenen kurumun (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) türü ve seviyesi, kaç öğrenci/katılımcı/kursiyerin eğitim öğretim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti, öğrenci/katılımcı/kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim görmelerine yardım edici etkenler dikkate alınarak, inceleme raporları düzenlenir. Aynı binada birden fazla okul açılmak istenmesi hâlinde her okul için ayrı ayrı dosya hazırlanır. (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Okullar için yapılacak incelemede ayrıca, Özel Okullar Değerlendirme Yönergesinde belirlenen fiziki standartlara göre grubu tespit edilir.
(2) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Kurum binasının dış cephesi ile bahçesinin renkli fotoğrafları CD ortamında oluşturularak inceleme raporu dosyasına eklenir.

Yerleşim planı
MADDE 6- (1) Kurumlar, yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda  ve diğer bölümleri düzenler.
(2) Yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşiminde, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, oyun bahçesi ile diğer yerlere, oda ve koridorların  ölçülerine (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) ve Binaların
Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yangın merdiveni istenmesi durumunda yangın merdiveninin krokilerine yer verilir.
(3) Yerleşim planlarında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.
(4) Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.
(5) Resmî dengi okullardan farklı program uygulayacak olan özel okulların standartları ayrıca Bakanlıkça belirlenir.

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı
MADDE 7 – (1) Kurumların derslik, (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014- 3007900) uygulama atölyesi ve ders yapılan diğer bölümlerinde (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) var olan pencerelerin binanın dış cephesinde bulunması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik, (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) uygulama atölyesi ve ders yapılan diğer bölümdeki toplam pencere alanı, o bölümün taban alanının % 10’undan az olamaz. (Yeterli aydınlatma (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014- 3007900) ve merkezi havalandırma sistemi bulunan okullarda müzik dersliği, görsel sanatlar dersliği, teknoloji ve tasarım dersliği, drama  dersliği, laboratuvar, (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) uygulama atölyesi, kapalı spor salonu ve beden eğitimi salonlarında pencere şartı aranmaz.)

Dersliklerde her öğrenci/kursiyer/katılımcı için kullanım alanı
MADDE 8- (1) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Okullarda;
a) Anaokulları ve okulların ana sınıfı dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,5 m² den,
b) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,2 m² den, az olamaz.
(2) Kurslarda ve hizmet içi eğitim merkezindeki uygulama dersliklerinde her kursiyer için kullanım alanı;
a) Konfeksiyon, fotoğrafçılık, yüz, vücut, estetik ve bakım, kuaförlük, modelistlik, stilistlik, bilgisayar ve benzeri uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 2 m²’den,
b) Bale kursları, desinatörlük, teknik resim, iç mimari ve benzeri uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 3 m²’den az olamaz.
(3) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Okullar dışındaki diğer  kurumlarda bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı teorik dersliklerde 1,2 m² den,öğrenci etüt eğitim merkezlerinin uygulama dersliklerinde ise 1,5 m² den az olamaz.”

Derslik kapıları
MADDE 9 – (1) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900)
Kurumlarda derslik ve diğer ders yapılan bölümlerden kontenjanı 20’ye kadar olan dersliklerin kapı genişliği en az 80 cm, kontenjanı 20 ve 20’den fazla olan dersliklerin kapı genişliği ise en az 90 cm olmalıdır. Derslik kapılarının genişliği  140 cm’den fazla olursa kapılar çift kanatlı yapılır.
(2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülmesiyle belirlenir.
(3) Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarının derslik kapıları ile özel  eğitim okulu bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bireysel eğitim odalarının kapısı içeri doğru daaçılabilir.
(4) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Kurumların derslik kapılarına eşik yapılmaz. Eşik yapılması zorunlu hâllerde engellilerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.

(5) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Genişliği 3,5 m den az olan ve çift taraflı derslik bulunan koridorlarda derslik kapıları karşılıklı bulunmamalıdır.

Merdivenler

MADDE 10
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 10 –

(1) Okullar dışındaki kurum binalarının merdiven genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır.
(Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759)

(2) Okul binalarının
merdiven genişliği; kontenjanı 250 öğrenciye kadar olan okullarda en az 1,4 m,
kontenjanı 251 öğrenciden 500 öğrenciye kadar olan okullarda en az 1,8 m,
kontenjanı 501 öğrenciden 1000 öğrenciye kadar olan okullarda en az 2 m,
kontenjanı 1001 öğrenciden 1500 öğrenciye kadar olan okullarda en az 2,3 m,
kontenjanı 1501 öğrenciden fazla olan okullarda en az 2,5 m olmalıdır.

Ancak  kontenjanı 100 öğrenciye kadar olan okul öncesi eğitim kurumlarında merdiven genişliği en az 1 m olmalıdır. Yangın merdiveni, yürüyen merdiven ve genişliği 1 m den az olan merdivenler hariç olmak üzere merdiven genişliği hesabında  okulda bulunan merdivenlerin toplam genişliği dikkate alınır.
(3) Kurumların bulunduğu binanın bahçe ve bina girişinde merdiven bulunması hâlinde bedensel engelli bireyler için rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış benzeri erişim imkânları bulunur. Engelli
rampalarının eğimleri yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en fazla % 6  olmalıdır.
(4) Özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde merdiven, rampa başlangıcı ve gerek görülen diğer alanlara yönlendirici ve uyarıcı işaretler zemine yapıştırılır.
(5) Merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara zıt renkli kaymaz şeritler eklenir.
(6) Kurumlarda merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE Standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da Standartlara uyulması  zorunludur.
(7) Binanın zemin katının dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör bulunması gerekir.  Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması zorunludur.

Tavan yüksekliği

MADDE 11

(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 11-

(1) Kurumda derslik ve ders yapılan bölümlerin tavan yüksekliği taban ile tavan arasındaki mesafe ölçülerek belirlenir. Tavan yüksekliğinin 3 m’den az olmaması esastır.  Ancak tavan yüksekliğinin 3 m’den az olması durumunda, derslik tavan yüksekliğinin 2,4 m’den az olmamak şartıyla; 
a) Kurumların teorik dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı  1,5 m² olanlar için 4,5 m3,  1,2 m² olanlar için 3,5 m3
b) Okullardaki laboratuvar, uygulama atölyesi/dersliği, teknoloji ve  tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 2 m² olanlar için 7 m3, 1,5 m² olanlar için 4,5 m3, hacim düşecek şekilde kontenjan tespiti yapılır.
c) Kurs, hizmet içi eğitim merkezi ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinin uygulama dersliklerinde;
1) Her kursiyer için 1,5 m² alan istenen kurumlarda 4,5 m3
2) Her kursiyer için 2 m² alan istenen kurumlarda 7 m3

3) Her kursiyer için 3 m² alan istenen kurumlarda 9 m3  hacim düşecek şekilde kursiyer/katılımcı kontenjanı belirlenir.
d) Özel eğitim okulu ve bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde her bir engelli birey için 7 m³hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Koridorlar

MADDE 12- (1) Okul binalarının koridor genişlikleri;
a) Koridorun tek tarafına iki veya ikiden az derslik kapısı açılıyorsa 1,5  m’den,
b) Koridorun tek tarafına açılan derslik kapısı sayısı ikiden fazla ise 2m’den,
c) Koridorun her iki tarafına derslik kapısı açılması durumunda 2,5 m’den az olamaz.
(2) Kontenjanı 100’den az olan okullar ile özel eğitim okulu ve diğerkurumların koridorlarının genişliği öğrenci/kursiyer/katılımcıların rahatlıkla girip çıkmalarına imkân vermelidir.
(3) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Engelli bireyler için  öğretim programı uygulanan özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin koridorları tekerlekli sandalyenin rahatlıkla hareket  debileceği genişlikte olmalıdır.

Su deposu

(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 13- (1)
Okullarda su kesintisi durumunda kullanılmak üzere paslanmaz çelikten yapılmış, kişi başı en az 5 litre hacminde binanın tesisatına bağlı modüler su deposu veya tankı bulundurulur.

İKİNCİ BÖLÜM

Okullar
Okul binaları ve derslikler
MADDE 14- (1) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Okul  binaları 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Yönetmelikte belirtilen şartları taşır. İlkokul, ortaokul ve liseler en az öğretim yılı sayısı kadar, mesleki ve teknik liselerde ise her bir meslek alanının öğretim yılı sayısı kadar dersliği bulunan binalarda açılır.
(2) İlkokul, ortaokul ve liselerde bir derslik alanı 20 m² den az olamaz.
Anaokullarında bulunması gereken bölümler
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 15- (1)
Anaokullarında bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2  olmalıdır.
2-Müdür yardımcısı odası:(İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
4- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası:(İsteğe bağlı) İhtiyaca  cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5- Uyku odası:(İsteğe bağlı)Her öğrenci için hava hacmi 10 m3 , kullanım  alanı ise 3 m2 den aşağı olamaz (Kontenjan verilmez).
6- Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m2 olmalıdır. (Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759)

7- Oyun bahçesi: Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı büyüklükte bahçe bulunmalıdır. Bahçe alanı her bir öğrenci için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır. Sadece anaokulu açılan müstakil binalarda 250 m2 den az olamaz. Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun bahçe alanı bulunur. 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 1,5 m2  alan şartı aranmadan 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. İsteğe bağlı olarak ayrıca bahçe içerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri alanlar bulundurabilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2  bahçeye
verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 1,5 m2  alan hesaplanarak belirlenir.
8- Kütüphane: (İsteğe bağlı) En az 20 m2 büyüklüğünde olmalı ve  öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun kitap ve oyuncak bulunmalıdır.
9- Çok amaçlı salon: (İsteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun en az 80 m2 olmalıdır.
10- Mutfak:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyülükte olmalıdır.
11- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyülükte olmalıdır.
12- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap  verecek büyülükte olmalıdır.
13- Drama odası:(İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
14- Müzik ve görsel sanatlar dersliği: (İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
15- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kSadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Tuvaletlerin kabinlerinde kapı yüksekliği 1,2 m’den az olamaz. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
(2) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar anaokulu olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m 2 olmalıdır.
2-Müdür yardımcısı odası:(İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
4- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5- Uyku odası:(İsteğe bağlı)Her öğrenci için hava hacmi 10 m3 , kullanım alanı ise 3 m2  den aşağı olamaz (Kontenjan verilmez).
6- Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m2olmalıdır.
7- Oyun bahçesi:(İsteğe bağlı)Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci  kontenjanı ile orantılı büyüklükte bahçe bulunmalıdır. Bahçe alanı her bir öğrenci için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır.
8- Kütüphane: (İsteğe bağlı) En az 20 m2büyüklüğünde olmalı ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun oyuncak bulunmalıdır.
9- Çok amaçlı salon: (İsteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun en az 80 m2 olmalıdır.
10- Mutfak:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
11- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
12- Veli görüşme/bekleme odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
13- Drama odası:(İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
14- Müzik ve görsel sanatlar dersliği: (İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
15- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile  kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Tuvaletlerin kabinlerinde kapı yüksekliği 1,2 m’den az olamaz. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden  birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.”

İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunması gereken bölümler

(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 16- (1)
İlkokullarda bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2  olmalıdır. Bir müdür tarafından yönetilecek  birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir.
2-Müdür yardımcısı odası:(İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır.
7- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı) En az 15m2 olmalıdır.
8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2  olmalıdır.
9- Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı enaz 80 m2 olmalıdır.
10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı)Öğrencilerin sosyal, kültürel ve  sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: (isteğe bağlı) Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
12- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma  bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² olmalıdır.
Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak  iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
13- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği  gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer  alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
14- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2  kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
15- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir. (Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759)

 

16-Oyun bahçesi: Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur. Her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. Müstakil binalarda sadece ilkokul olarak açılan ve 250 m2  bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmaksızın 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2  alan hesaplanarak belirlenir.
17- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
18- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte  olmalıdır.
19- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
20- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2olmalıdır.
21- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
22- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
23- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevapverebilecek büyüklükte olmalıdır.
24- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması(merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve
aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
25- Yüzme havuzu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
26- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden  birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.(Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759) 27- Aynı binada veya kampüste bulunan okullar; sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası,  ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphaneyi ortak kullanabilir. Ayrıca aynı binada veya kampüste bulunan ilkokul ve ortaokullar oyun bahçesi, öğretmenler odası, öğrenci işleri bürosu, arşiv ve dosya odası, rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası, fen bilgisi laboratuvarı ve zümre odasını ortak kullanabilir.
28- Okullarda genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı  ile laboratuvar, oyun bahçesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en  düşük olanının kontenjanı esas alınır.
(2) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ilkokul olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2  olmalıdır.
2-Müdür yardımcısı odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2  olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.

4- Öğrenci işleri bürosu:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte
olmalıdır.
5- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
7- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı) En az 15m2 olmalıdır.
8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.
9- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir.
10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: (isteğe bağlı) Laboratuvarda her bir  öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan
sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
12- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır.
Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
13- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği  gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
14- Müzik dersliği: Her bir öğrenciye 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
15- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir.
16- Oyun bahçesi: (isteğe bağlı) Her bir öğrenci için 2 m2 alan ayrılır.
17- Yemek salonu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
18- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
19- Zümre odası: (isteğe bağlı)En az 10 m2 olmalıdır.
20- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
21- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
22- Sağlık odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
23- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
24- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması  (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç)ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
25- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve  lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
26- Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.
(3) Ortaokulda bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2  olmalıdır. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir.
2- Müdür yardımcısı odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5-Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır.
7- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı)En az 15m2 olmalıdır.
8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.
9- Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı en az 80 m2 olmalıdır.
10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
12- Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.
13- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30m² olmalıdır.
Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak, iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme apılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
14- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
15- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
16- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2  kullanım alanı  düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir.
17- Teknoloji ve tasarım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2kullanım alanı düşmelidir.
(Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759)

18-Oyun bahçesi: Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur. Her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. Müstakil binalarda sadece ortaokul olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmaksızın 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2 alan hesaplanarak belirlenir.
19- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
20- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
21- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
22- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
23- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
24- Sağlık odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
25- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
26- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç)ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
27- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve  lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

28-Yüzme havuzu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.(Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759) 29- Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada veya kampüste bulunan her üzeydeki
bütün okullar; sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphaneyi ortak kullanabilir. Ortaöğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir. Ayrıca aynı binada veya kampüste bulunan ilkokul ve ortaokullar oyun bahçesi, öğretmenler odası, öğrenci işleri bürosu, arşiv ve dosya odası, rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası, fen bilgisi laboratuvarı ve zümre odasını ortak kullanabilir. 30-Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, teknoloji ve tasarım, müzik, görsel sanatlar ve bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.
(4) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ortaokul olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda bulunması gereken bölümler:

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2  olmalıdır. 8’denfazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5-Öğrenci işleri bürosu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
7- Okul öncesi eğitim dersliği:(isteğe bağlı) En az 15m2 olmalıdır.
8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.
9- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin  2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir.
10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı)Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
12- Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.
13- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma  bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır.
Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
14- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
15- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2  kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
16- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.  Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir.
17- Teknoloji ve tasarım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2  kullanım alanı düşmelidir.
18- Oyun bahçesi: (İsteğe bağlı) Her bir öğrenci için 2 m2 alan ayrılır.
19- Yemek salonu: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
20- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
21- Zümre odası:(isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
22- Kantin: En az 20 m2 olmalıdır.
23- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
24- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
25- Veli görüşme/bekleme alanı/odası/: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
26- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
27- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
28- Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, teknoloji ve tasarım, müzik, görsel sanatlar ve bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

(5) Liselerde bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir.
2- Müdür yardımcısı odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4- Büro hizmetleri odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5-Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
6- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
7- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır.
8- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı) En az 15 m2 olmalıdır.
9- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.
10- Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı en az 80 m2 olmalıdır.
11- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı)Öğrencilerin sosyal, kültürel ve  sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
12- Laboratuvarlar: Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri için en az bir laboratuvar veya ayrı ayrı laboratuvarlar düzenlenir. Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m  2’dir. Laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
13- Bilişim teknolojileri dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.
14- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² olmalıdır.
Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak  iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir.Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
15- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
16- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
17- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir. (Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759) 18-Oyun bahçesi: Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur. Her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. Müstakil binalarda sadece lise olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmaksızın 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2  bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2
alan hesaplanarak belirlenir.
19- Uygulama atölyesi (Meslek lisesi): Alanların kullanılma amaçlarına uygun olarak tespit edilmelidir. Dengi resmî meslek liselerindeki alan/dalların uygulama atölye/dersliğisayısından az olmamak şartıyla atölyeler, en az 48 m2 olacak şekilde düzenlenir. Her bir öğrenci için kullanım alanı 2 m2 den az olmayacak şekilde düzenlenir. Ortak kullanılan uygulama atölye/derslikleri dikkate alınarak okulda oluşturulan her bir uygulama atölye/derslikler için ayrıca en küçük derslik kontenjanı kadar alan/dal kontenjanına ilave edilir. Atölyede iş güvenliğini sağlayacak tedbirler alınır.Havacılık, Denizcilik, Otelcilik, Turizm ve Sağlık programlarını uygulayacak okullar ile organize sanayi bölgelerinde açılacak mesleki ve teknik eğitim okullarınca, öğretim programlarındaki uygulama konuları için kurum binasında gerekli bölümler düzenlenir. Ayrıca, okulda yapılması mümkün olmayan uygulama eğitimleri için okullarda uygulanan programlarla ilgili sektörlerde hizmet veren kuruluşlarla en az okulun eğitim süresi kadar, sağlık hizmet alanında ise on yıl süreli protokoller yapılır. Organize sanayi bölgelerinde açılacak mesleki ve teknik eğitim okullarının atölye ve laboratuvar uygulamaları aynı organize sanayi bölgesi içerisinde hizmet veren eğitim birimi bulunan kuruluşlarda yapılabilir.Bu kuruluşlarla okul arasında en az okulun eğitim süresi kadar protokol yapılır.

20- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

21- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
22- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
23- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
24- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
25- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
26- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
27- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
28- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli Bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
29-Yüzme havuzu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükteolmalıdır.
30- Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada bulunan ortaokul ile ortaöğretim okulu veya ortaöğretim okulları; sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphaneyi ortak kullanabilir. Aynı kampüste bulunan her düzeydeki tüm okullar ibadethane, kapalı beden eğitimi salonu ve yemek salonunu ortak kullanabilir. Ortaöğretim kullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir.Aynı binada veya kampüste bulunan diğer ortaöğretim kurumları;
a) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odasını,
b) Müzik dersliğini,
c) Görsel sanatlar dersliğini,
ç) Öğretmenler odasını,
d) Arşiv ve dosya odasını,
e) Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarını,
f) Tuvaletleri,
g) Oyun bahçesini
(Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) ğ) Büro hizmetleri odası,
(Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) h) Öğrenci işleri odası,
(Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) ı) Zümre Odası,
(Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) i) Yardımcı personel odası
ortak kullanabilir. Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayıları ile laboratuarlar, uygulama atölyesi, oyun bahçesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

Liselerde kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı binalarda yatakhane düzenlenebilir. Yatılı okullarda öğrenci sayısına göre bulunması gereken Diğer bölümler:

31- Yatakhane: Tavan yüksekliği 3 metre olan yatılı okulun yatakhane kontenjanı her bir öğrenci için 4 m2 , tavan yüksekliği 3 m’den az olan binalarda ise her bir öğrenci için 12 m3 hacim düşecek şekilde hesap edilir.

Yatakhaneninher bir odası için en fazla 4 öğrenci kontenjanı verilir.
32- Etüt/Çalışma odası: En az 30 m2 olmalıdır.
33- Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
34- Duş, banyo ve tuvalet: Yatılı okullarda her 4 öğrenci için soyunmabölümü de olan kabinli duş, tuvalet ve lavabo olmalıdır.
35- Belletmen odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
36-Kız ve erkek öğrenci revirleri: Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı düzenlenir. En az 20 m2 olmalıdır.
(6) Temel liselerde bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5- Büro hizmetleri odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
6-Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
7- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
8- Derslikler: En az 4 derslik olmalı ve her bir derslik en az 20 m² olmalıdır.
9- Oyun bahçesi: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
10- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir. 11- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun seyirciler için ayrılan yeri de bulunan en az 80 m2 olmalıdır.
12- Laboratuvarlar: Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri için en az bir laboratuvar veya ayrı ayrı laboratuvarlar düzenlenir.
Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
13- Bilişim teknolojileri dersliği: (isteğe bağlı) En az 20 m2 olmalıdır.
Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.
14- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği  ibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
15- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma  bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır.
Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme  yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
16- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
17- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir.
18- Yemek salonu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
19- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
20- Kantin: En az 30 m2 olmalıdır.
21- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
22- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
23- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
24- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
25- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile
kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden  birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayıları ile laboratuvarlar, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. İkili öğretim yapacak temel liselerde bu Yönergeye göre belirlenen kontenjanın iki katı kurum kontenjanı olarak belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Eğitim Okulları
Okul binaları
MADDE 17- (1) Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim
anaokulu, özel eğitim ilkokulu, özel eğitim ortaokulu ve özel eğitim liseleri, özel
eğitim uygulama merkezi (okulu), özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu),
özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu) en az öğretim yılı sayısı kadar dersliği
ve oyun bahçesi bulunan bağımsız binalarda açılması esastır. Ancak, aynı
kurucu tarafından, özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim
anaokulu, özel eğitim ilkokulu, özel eğitim ortaokulu, özel eğitim uygulama
merkezi (okulu) ile özel eğitim ve rehabilitasyon biriminin aynı binada
açılabilmesi için; giriş çıkış, oyun bahçesi, koridor, tuvalet ve lavaboların her
okul için ayrı düzenlenmesi gerekir.
(2) Özel eğitim okulları bünyesinde özel eğitim ve rehabilitasyon
biriminin açılmak istenmesi hâlinde ayrıca, bu Yönergenin özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezleri bölümünde belirtilen özür grubuna göre bireysel ve
grup eğitim odaları ile bedensel engelliler destek eğitim programı
uygulayacaklarda ayrıca fizyoterapi salonu düzenlenmesi gerekir.
Özel eğitim anaokulunda bulunması gereken bölümler
MADDE 18- (1) Özel eğitim anaokullarında ve açılması durumunda
bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde bulunması gereken
bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2
olmalıdır.
2- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Müdür yardımcısı
odası: (İsteğe Bağlı) En az 10 m2
olmalıdır.”
3- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Bireysel eğitim odası:
En az 10 m
2
olmalıdır. (Her 20 öğrenci için 1 bireysel oda) Örgün eğitim için
düzenlenen odaya kontenjan verilmez.
4- Uyku odası: (İsteğe bağlı) Özel eğitim anaokullarında; uyku odalarında
her öğrenci için hava hacmi 10 m3
, kullanım alanı ise 3 m2
’den aşağı olamaz.
(Kontenjan verilmez)
5- Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi: (isteğe bağlı) En az 6 m2
olmalıdır.
6- Oyun etkinlik odası: En az 15 m2
olmalıdır. Her birey için en az 2,5 m2
yer ayrılacak şekilde hesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun
etkinlik odalarına; işitme, bedensel ve görme engelliler için 10; yaygın
gelişimsel bozukluk için 4; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar
için 6, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.
7- Oyun bahçesi: Bahçe olarak kullanılmak üzere ayrılan açık veya kapalı
alan, 25 m²’den az olmamak şartıyla her birey için 1,5 m² yer hesaplanarak
bahçenin kontenjanı belirlenir.
8- Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca
cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
9- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
10- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
11- Tuvalet:
a) Her 20 birey için bireylerin yaşına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
Tuvaletlerden en az birinin tutamaklı olması gerekir.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile
kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Kız ve erkek öğrenciler
için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin
kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
Özel eğitim ilkokulu, ortaokulu, lisesi ve özel eğitim uygulama
merkezi (okulu), özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş
uygulama merkezinde (okulu) bulunması gereken bölümler
MADDE 19- (1) Özel eğitim ilkokulu, ortaokulu, lisesi ve özel eğitim
uygulama merkezi (okulu), özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel
eğitim iş uygulama merkezlerinde (okulu) ve açılması durumunda bünyesindeki
özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2
olmalıdır.
2- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Müdür yardımcısı
odası: (İsteğe Bağlı) En az 10 m2
olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2
olmalıdır. 8’den
fazla her öğretmen için 1,5 m2
yer ilâve edilir.
4- Arşiv ve dosya odası: En az 10 m2
olmalıdır.
5- Oyun etkinlik odası (isteğe bağlı): En az 15 m2
olmalıdır. Her birey
için 2,5 m2
yer hesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun
etkinlik odalarına; işitme, bedensel ve görme engelliler için 10; yaygın
gelişimsel bozukluk için 4; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar
için 6, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.
6- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Bireysel eğitim odası:
En az 10 m
2
olmalıdır. (Her 80 öğrenci için 4 bireysel oda) Örgün eğitim için
düzenlenen bireysel eğitim odalarına kontenjan verilmez.
7- Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi (isteğe bağlı): En az 6 m2
olmalıdır.
8- Derslik: En az 15 m2
olmalıdır. Her birey için 2,5 m2
yer hesaplanır.
Programlara göre dersliklerde en fazla birey sayısı; bedensel, işitme ve görme
engelliler için 10; yaygın gelişimsel bozukluk için 4; orta veya ağır düzeyde
zihinsel yetersizliği olanlar için 8, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için
10 kontenjan verilir.
9- Beden eğitimi salonu: En az 20 m2
olmalıdır.
10- Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu
şeklinde yapılandırılır. (Görme engelliler için açılan özel eğitim ilkokulu ve
ortaokulu, özel eğitim uygulama merkezi (okulu)),
(Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam alanı 15 m2
den az
olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir.)
11- Teknoloji ve tasarım dersliği: (Ortaokullarda) Resim, el sanatları, ev
ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek
şekilde düzenlenmiş ve alanı, en büyük derslik alanı kadar olmalıdır.
12- Fen Bilgisi laboratuvarı: (Ortaokullarda) En büyük derslik alanı
kadar olmalıdır. (sadece işitme, görme, bedensel engelli bireylere yönelik
program uygulayan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin
devam ettiği okullarda )
13- Resim/Müzik dersliği: (Ortaokullarda) En az 15 m2 olmalıdır.
Bireylerin özürleri dikkate alınarak uygulanan haftalık ders dağıtım çizelgelerine
göre belirlenir. (İşitme, görme ve bedensel engelli bireylere yönelik program
uygulayan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği
okullarda)
14- Oyun bahçesi: Okullarda her bir öğrenci için 2 m2
oyun alanı ayrılır.
15- Rehberlik servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
16- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
17- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
18- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 20 öğrenci için öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri
dikkate alınarak bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile
kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Kız ve erkek öğrenciler
için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin
kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
19- Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama
merkezi (okulu);
a) Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu)
1- Derslik: En az 15 m2
büyüklüğünde 4 derslik olmalıdır. Her birey için
2,5 m2
yer hesaplanır. Sınıflar en fazla 10 bireyden oluşur.
2- Uygulama dersliği: En büyük derslik alanı kadar 4 uygulama dersliği
olmalıdır. Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların
uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
b) Özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu):
1- Derslik: En az 15 m2
büyüklüğünde 4 derslik olmalıdır. Her birey için
2,5 m2
yer hesaplanır. Sınıflar en fazla 10 bireyden oluşur.
2- Uygulama dersliği: En büyük derslik alanı kadar 4 uygulama dersliği
olmalıdır. Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların
uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
20- Ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada veya kampüste
bulunan özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim anaokulu, özel
eğitim ilkokulu, özel eğitim ortaokulu, özel eğitim uygulama merkezi (okulu),
yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu, asansör ve kütüphane dönüşümlü
olarak ortak kullanabilir. Ortaöğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile
ortaokulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir.
(2) Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile
laboratuvar, oyun bahçesi, teknoloji ve tasarım, müzik ve resim dersliği
alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.
Çeşitli hükümler
MADDE 20- (1) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900)
Okullarda, rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış benzeri
erişim imkânları kullanılarak koridor, lavabo, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım
alanlarını tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenir.
Engelli rampalarının eğimleri yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en
fazla % 6 olmalıdır.
(2) Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir
malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma
kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima ile de yapılabilir.
(3) Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin
kurum girişi, koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim ve diğer bütün giriş
yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve rakamlar
kabartma Braille alfabe yazısı ile yazılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dershaneler
Dershanelerde bulunması gereken bölümler
(Mülga: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 21-
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Kurslar
Çeşitli kurslarda bulunması gereken bölümler
MADDE 22- (1) Kurslarda bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2
olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan kurslarda) En
az 10 m2
olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2
olmalıdır. 5’den
fazla her öğretmen için 1,5 m2
yer ilâve edilir.
4- Derslik: En az 15 m² olmalıdır. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla
kontenjan verilmez.
5- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek kursiyerler ile
kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Kurslarda bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde
düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
6- Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programına uygun
düzenlenmiş ve araç gereçle donatılmış ve büyüklüğü en az 20 m2
’dir.
Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir.
Uygulama dersliğinin kontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim
alacağı ders araç ve gerecinin sayısı dikkate alınarak belirlenir. Uygulama
dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Kurumda Yönetmeliğin
EK-4 tabloda yer alan gruplar dikkate alınarak her bir kurs grubu için en az bir
uygulama dersliği düzenlenir.
Diğer kurslar için mesleki alanlar dikkate alınarak her alan için bir
uygulama dersliği istenir. Bir uygulama dersliğinde en fazla beş program
uygulanır.
7- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi
ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak
derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul
edilir.
8- Kitaplık
9- Bu Yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak
koşuluyla kursiyer kontenjanı en çok otuz (30) olan kurslarda:
a) Müdür odası: En az 10 m2
olmalıdır.
b) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2
olmalıdır. 5’den
fazla her öğretmen için 1,5 m2
yer ilâve edilir.
c) Derslik: En az 15 m² olmalıdır.
ç) Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programında
uygulamaya yönelik konuların yer alması hâlinde uygulamaya göre düzenlenmiş
ve araç gereçle donatılmış ve en az 20 m2
’dir.
Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir.
Uygulama dersliğinin kontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim
alacağı ders araç ve gerecinin sayısı dikkate alınarak belirlenir. Uygulama
dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.
d) Tuvalet ve lavabolar: Bayan kursiyerler ile bayan öğretmenler için bir,
erkek kursiyerler ile erkek öğretmenler için de bir olmak üzere en az iki tuvalet
ve lavabo bulunur.
(Değişik: Makam Oluru 11/9/2013-2415748) Meslek liselerindeki alan
ve dallar ile diğer alanlarda faaliyette bulunan kurslar
MADDE 23- (1) Meslek liselerindeki alan ve dallarda kurs faaliyetinde
bulunacak özel kurslarda, meslek liselerindeki gibi araç ve gereçlerle donatılmış
uygulama dersliği, laboratuvar ve atölye düzenlenir.
(2) Ayrıca, havacılık, denizcilik, otelcilik ve turizm kurs programları ile
kursta uygulanacak diğer öğretim programında yer alan uygulama
derslerinin/eğitimlerinin kurs binası dışında açık alan, fabrika, liman gibi
alanlarda yapılacağı belirtilmiş ise uygulama derslerini/eğitimlerini yapmak
üzere kurs ile bu alanda hizmet veren özel kuruluşlarla noterden onaylı yazılı
anlaşmalar yapılır. Resmî kurum ve kuruluşlara ait alanlarda söz konusu
uygulama dersleri/eğitimleri yapılacak ise bu kurum ve kuruluşlar tarafından
kursa verilen izin belgesi alınır. (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748)
ALTINCI BÖLÜM
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkez binaları
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 23/A- (1)Özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bahçesi bulunan ve müstakil binalarda
açılır.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması gereken
bölümler
MADDE 24- (1) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması
gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2
olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: En az 8 m2
olmalıdır. (Kontenjanı 100’den
fazla olması hâlinde)
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2
olmalıdır. 5’den
fazla her öğretmen için 1,5 m2
yer ilâve edilir.
4- Görme engelli bireyler destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-
3007900) 2 oda ve odalar 10 m
2
olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2
olmalıdır. Her birey için 2,5 m2
yer
hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.
5- İşitme engelli bireyler destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-
3007900) 2 oda ve odalar 10 m
2
olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2
olmalıdır. Her birey için 2,5 m2
yer
hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.
Bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha
etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale
getirilmesi için, sınıfın ses yalıtımı sağlanmalıdır.
6- Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-
3007900) 2 oda ve odalar 10 m
2
olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2
olmalıdır. Her birey için 2,5 m2
yer
hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 8 kontenjan verilir.
7- Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-
3007900) 2 oda ve odalar 10 m
2
olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2
olmalıdır. Her birey için 2,5 m2
yer
hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.
8- Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı:
a)Fizyoterapi salonu: En az 20 m2
olmalıdır. Her birey için 10 m2
yer
hesaplanarak salonun kontenjanı belirlenir ve salon kontenjanı 5’ten fazla
olamaz.
9- Yaygın gelişimsel Bozukluklar destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-
3007900) 2 oda ve odalar 10 m
2
olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2
olmalıdır. Her birey için 2,5 m2
yer
hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 4 kontenjan verilir.
10- Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-
3007900) 2 oda ve odalar 10 m
2
olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2
olmalıdır. Her birey için 2,5 m2
yer
hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.
11- Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu
şeklinde yapılandırılır. (Zihinsel engelli, görme engelli ve yaygın gelişimsel
bozukluk program uygulayan merkezlerde) (Mutfak ve oturma grubu
gerektiğinde toplam alanı 15 m2
den az olmamak şartıyla ayrı ayrı da
düzenlenebilir.)
12- Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası:
İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
13- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
14- Tuvalet ve lavabolar:
a)Her 20 birey için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan merkezlerde, her 30 öğretmen için bir tuvalet
ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek bireyler ile
kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Merkezde bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde
düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
15- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Oyun bahçesi:
Merkezlerde binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı büyüklükte
bahçe bulunmalıdır. Bahçe alanı her bir birey için en az 1,5 m2 alan düşecek
şekilde olmalıdır. İsteğe bağlı olarak ayrıca bahçe içerisinde kum havuzu, oyun
parkı ve benzeri alanlar bulundurabilir.
Çeşitli hükümler
MADDE 25- (1) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900)
Merkezlerde, rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış benzeri
erişim imkânları kullanılarak koridor, lavabo, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım
alanlarını tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenir.
Engelli rampalarının eğimleri yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en
fazla % 6 olmalıdır.
(2) Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir
malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma
kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima ile de yapılabilir.
(3) Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin
kurum girişi, koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim ve diğer bütün giriş
yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve rakamlar
kabartma Braille alfabe yazısı ile yazılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi
Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler
MADDE 26- (1) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken
bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2
olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan merkezlerde)
En az 10 m2
olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2
olmalıdır. 5’den
fazla her öğretmen için 1,5 m2
yer ilâve edilir.
4- Derslik: (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) En az üç
derslik olmalı ve her bir derslik en az 20 m2 olmalıdır. Her bir dersliğe en çok 30
öğrenci kontenjanı verilir.
5- Kitaplık
6- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
7- Tuvalet ve lavabolar:
a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, her 30
öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile
kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Merkezde bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde
düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
8- Uygulama dersliği: (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900)
Öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda bilgi, beceri ile
davranışların kazandırılması amacıyla gerekli araç gereçlerle donatılmış en az
20 m2
büyüklüğünde en az iki uygulama dersliği düzenlenir. Öğrenci sayısı
90’dan fazla olması hâlinde sonraki her 30 öğrenci için bir uygulama dersliği
daha düzenlenir. Uygulama derslikleri izin alınan alan ve amaç dışında
kullanılamaz.
Zorunlu iki uygulama dersliği bulunanlar ayrıca, uygulama dersliğinde
yapılamayan yüzme, basketbol, futbol ve benzeri spor alanlarından en az biri ile
en az bir yıl süreli imzalanan protokol yapılır.
Kurum kontenjanı teorik derslikler dikkate alınarak hesaplanır.
9- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi
ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak
derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul
edilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Hizmet İçi Eğitim Merkezleri
Hizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler
MADDE 27- (1) Hizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken
bölümler:
1 – Müdür odası: En az 10 m2
olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan merkezlerde)
En az 10 m2
olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2
olmalıdır. 5’den
fazla her öğretmen için 1,5 m2
yer ilâve edilir.
4- Derslik: (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) En az iki
derslik olmalı ve her bir derslik en az 20 m2 olmalıdır. Her bir dersliğe en çok 30
katılımcı kontenjanı verilir.
5- Tuvalet ve lavabolar:
a)Her 30 katılımcı için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo
ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan hizmet içi eğitim merkezinde, her 30
öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek katılımcılar ile
kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Merkezde bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde
düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
Ancak, dersliği olmayan merkezlerde kadın ve erkek öğretmenler için ayrı
ayrı iki tuvalet ve lavabo düzenlenmesi yeterlidir.
6- Uygulama dersliği: Hizmet içi eğitim merkezinde uygulanan öğretim
programına uygun düzenlenmiş ve araç ve gereçle donatılmış ve en az 20 m2
’dir.
Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan hizmet içi eğitim
merkezinde istenir. (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada
veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda
yapacaklarda istenmez.) Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik
dersliğine kontenjan verilmez.
7- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi
ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak
derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul
edilir.
8- Kitaplık
9- Bu Yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak
koşuluyla katılımcı kontenjanı en çok otuz (30) olan hizmet içi eğitim
merkezinde:
a) Müdür odası: En az 10 m² olmalıdır.
b) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2
olmalıdır. 5’den
fazla her öğretmen için 1,5 m2
yer ilâve edilir.
c) Derslik: En az 20 m² olmalıdır. (Hizmet içi eğitim faaliyetini
katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim
müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.)
ç) Uygulama dersliği: Hizmet içi eğitim merkezinde uygulanan öğretim
programında uygulamaya yönelik konuların yer alması hâlinde uygulamaya göre
düzenlenmiş ve araç gereçle donatılmış ve en az 20 m2
’dir.
Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan hizmet içi eğitim
merkezinde istenir. (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada
veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda
yapacaklarda istenmez.) Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik
dersliğine kontenjan verilmez.
d) Tuvalet ve lavabolar: Kadın katılımcılar ile kadın öğretmenler için bir,
erkek katılımcılar ile erkek öğretmenler için de bir olmak üzere en az iki tuvalet
ve lavabo bulunur.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Uzaktan Öğretim Yapan Kuruluşlar
Uzaktan öğretim yapan kuruluşlarda bulunması gereken bölümler
MADDE 28- (1) Uzaktan öğretim yapan kuruluşlarda bulunması gereken
bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2
olmalıdır.
2- Yayın odası: Uzaktan öğretimi yapılacak programın araç gereç ve
donanımı için yeterli büyüklükte olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) 5 öğretmene kadar en az 8 m2
olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2
yer ilâve edilir.
4- Yüz yüze eğitim uygulama dersliği: En az 15 m2
(Yüz yüze eğitim
verecek kuruluşlarda),
5- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.
6- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 katılımcı için bir tuvalet ve lavabo (Yüz yüze eğitim verecek
kuruluşlarda),
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek katılımcılar ile
kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Kurumda bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde
düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
7- Kitaplık
ONUNCU BÖLÜM
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları
Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler
MADDE 29- (1) Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken
bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan kurslarda) En
az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2
olmalıdır. 5’den
fazla her öğretmen için 1,5 m2
yer ilâve edilir.
4- (Değişik:Makam Oluru 22/05/2014-2040433) Derslik: En az 20 m2
Olmalıdır. En çok 30 kursiyere bir derslik olacak şekilde planlanır.
Motorlu taşıt sürücüleri kursu; Trafik ve Çevre Dersliği, İlkyardım Dersliği
ile Araç Tekniği Dersliği teorik derslikler grubundan meydana gelir. Kurum
kontenjanı tespiti yapılırken derslik gruplarındaki en küçük dersliğin kontenjanı
esas alınır. Kurum tarafından direksiyon eğitim alanı yerine direksiyon eğitim
simülatörü kullanılmak istenmesi hâlinde her 60 kursiyer için bir direksiyon eğitim
simülatörü istenir. Her direksiyon eğitim simülatörü için en az 10 m2 simülatör
uygulama dersliği düzenlenir. Kontenjan artırımında bulunmak isteyen kurumların
gerekli araç gereçle donatılmış, standartlara uygun, en az üç derslik ve direksiyon
eğitim simülatörü uygulama dersliğinden oluşan grup hazırlanması gerekir. Ancak
kontenjan sabit kalmak koşuluyla gerekli araç gereçlerle donatılmış bir veya birden
fazla Trafik ve Çevre, İlkyardım, Araç Tekniği derslikleri ile direksiyon eğitim
simülatörü uygulama dersliklerinin eklenmesi mümkündür. Direksiyon eğitim
simülatörü uygulama dersliği bulunmayan kurslar, sadece bir simülatörü en az 30
m2 olan Araç Tekniği dersliğini koyarak Araç Tekniği Dersinin yapılmadığı
saatlerde bu dersliği direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliği olarak
kullanabilirler.
5- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek kursiyerler ile
kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Kursta bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş
bir tuvalet ve lavabo bulunur.
6- Teneffüshane: Derslikler dışında kursiyerlerin rahatça hareket
edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır. Toplam teneffüshane alanı
olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler
kabul edilir.
7- Kitaplık
8- Direksiyon eğitim alanı: EK:1’deki projeye uygun olmalıdır.
Direksiyon eğitimi (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve
sınav aracı
MADDE 30- (1) Direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-
2415748) ve sınav araçları, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile
her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olmalıdır. (“A1”, “A2”, “F”
ve “H (Motosiklet) sınıfları hariç)
(2) Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, aracın yedek
pedallarına basıldığında sesli veya ışıklı uyarı veren alet bulunur.
a) Direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve
sınav araçları:
Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına
göre;
1- “B” sertifika sınıfı için en az (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-
2415748) dört,
2- “A1”, “A2”, “C”, “D”, “E”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)”
sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru
11/9/2013-2415748) ve sınav aracı
bulunur.
(3) “G” sınıfı sertifikada; özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında “G”
sınıfı sertifika programının sadece Trafik ve Çevre, (Değişik:Makam Oluru
11/9/2013-2415748) Araç Tekniği ve İlkyardım dersleri verildiğinden “G”
sınıfı için direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve
sınav aracı bulundurulmaz.
Direksiyon eğitim alanı (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve
direksiyon eğitim simülatörü
MADDE 31- (1) Direksiyon eğitim alanı EK:1’deki projeye uygun
şekilde yapılmalıdır.
a) Zemin; asfalt, çimento betonu veya parke taş kaplama veya stabilize
(belli büyüklükteki elekten geçirilmiş kum, çakıl karışımı malzeme) olmalıdır.
b) “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sınıfı
sertifika verecek kurumların direksiyon eğitim alanı en az 5.000 m², yol
genişlikleri de 7 m. olmalıdır.
c) “C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü sertifikası için 10.000 m², yol genişliği
ise 7 m. olmalıdır. Alanın 10.000 m² den fazla olması hâlinde yol genişliği 9 m.
olmalıdır.
ç) Sertifika sınıflarına göre 5.000 veya 10.000 m² lik alanlar en çok iki
kurum tarafından kullanılabilir.
d) Sadece “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” veya “H (Otomobil)”
sınıfı sertifika eğitimi veren motorlu taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitim
alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 5.000 m² alana
ilave olarak; sadece “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” veya “H
(Otomobil)” sınıfı sertifika eğitimi veren her bir kurum için 2.500 m² alan; “C”,
“D” veya “E” sınıfı sertifika eğitimi verecek her bir kurum için 5.000 m² alan
istenir.
e) “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika eğitimi veren motorlu taşıt sürücüleri
kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından
kullanılabilmesi için 10.000 m² alana ilave olarak; sadece “A1”, “A2”, “B”, “F”,
“H (Motosiklet)” veya “H (Otomobil)” sınıfı sertifika eğitimi veren her bir
kurum için 2.500 m² alan; “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika verecek her bir
kurum için 5.000 m² alan istenir. Hesaplama sonucu ortaya çıkan küsuratlar
dikkate alınmaz.
(2) En fazla iki kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim
alanındaki sosyal dinlenme tesisinde bulunması gereken birimler ve araç
gereçler;
a) Yönetici ve öğreticilerin dinlenme yeri, en az 6 m² olmalıdır.
b) Kursiyer dinlenme yeri, en az 15 m² olmalıdır.
c) Kantin ihtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.
ç) Şehir kanalizasyonuna bağlı veya foseptik çukuru bulunan en az iki
tuvalet (bay – bayan),
d) Şehrin su şebekesine bağlı su tesisatının döşenmesi veya tesiste, kapalı
ve musluklu kaplarda su bulundurulması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
e) Sosyal dinlenme tesisleri; Betonarme, karkas, prefabrik, konteyner ve
benzeri malzemeden yapılmalı, çatılı olmalı veya mevsim koşullarına uygun
tedbirler alınmalıdır.
(3) Direksiyon eğitim alanı aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde
ışıklandırılmalıdır.
a) Ortalama parıltı Lo (cd/m²)01,2 dir.
b) Parıltının bileşke düzgünlük faktörü Uo00,4 dür.
c) Parıltının boyuna düzgünlük faktörü UL00,5 dir.
ç) Aydınlatma galvanizli boru direk, beton direk, empreyeli ağaç direk
veya tercihen demir direk kullanılmalıdır.
d) Havai çıplak iletken hat veya tercihen yer altı hattı çekilmelidir.
e) Armatürler en az 125 civa buharında olmalıdır.
f) TSE 4019’a göre düzenlenmiş ilkyardım çantası bulunmalıdır.
(4) İki kurumdan fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim
alanlarında:
a) Altı kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer
dinlenme yeri en az 20 m2
, tuvalet sayısı da üç olmalıdır.
b) Altıdan on kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin
kursiyer dinlenme yeri en az 30 m2
, tuvalet sayısı da dört olmalıdır.
c) Ondan yirmi kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin
kursiyer dinlenme yeri en az 45 m2
, tuvalet sayısı da altı olmalıdır.
ç) Yirmiden çok kurum tarafından kullanılacak sosyal dinlenme
tesislerinde yukarıda belirtilen ölçü ve sayılara ilave olarak her on kurum için en
az 5 m2
kursiyer dinlenme yeri, en az bir tuvalet istenir.
(Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) (5) Direksiyon eğitim alanı
bulunmayan özel motorlu taşıt sürücü kursları, bütün sertifika sınıflarında
kullanılabilecek ve aşağıdaki özellikleri taşıyan direksiyon eğitim simülatörü
bulundurur.
Direksiyon eğitim simülatörü:
1-Direksiyon eğitim simülatörünün donanımları gerçek araç donanımı ile
birebir ebatlarda olması gerekir. Kabinde ayarlanabilir koltuk, emniyet kemeri,
el freni, direksiyon donanımı, sinyal kolu, silecek kolu, kontak anahtarı yeri ve
benzeri donanımlar ile gerçek araçlarda bulunan tüm göstergeler (sinyal
göstergeleri, flâşör, emniyet kemeri ikaz lambası, akü şarj lambası, yağ lambası
ve benzeri.), vites kolu, gaz, fren ve debriyaj pedalı, dikiz aynası ve diğer
aynalar bulunmalıdır.
2- Gelişmiş ses simülasyonuna sahip olup motorun çalıştırılması ve sürüş
esnasında motorun devrine göre motor sesini ve benzeri uyarı seslerini
verebilmelidir.
3- Görsel sistem olarak ekranla desteklenmiş, gerçeğe yakın ve farklı
ortamlarda; trafik işaret ve levhaları ile donatılmış, direksiyon eğitim alanında,
şehir içi ve şehirlerarası karayolunda, iniş ve çıkış eğimli yollar ile değişik hava
koşullarında, gece ve gündüz araç kullanımında kursiyerin algı ve refleksini
ölçen eğitim senaryolarının uygulanmasına imkân sağlanmalıdır.
4- Kursiyerleri eğitim süresince Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
Yönetmeliği ekindeki EK-3 ve EK-4’de belirtilen değerlendirme kriterlerine
göre puanlama yaparak değerlendirmelidir.
5- Kursiyerlerin hangi senaryoda ne zaman eğitim aldığı kayıt altına
alınmalıdır. Hangi senaryolarda eğitim alması gerektiği belirtilmelidir. Her
kursiyer için, eğitim kayıtlarının ve eğitim sonuçlarının arşivlenebileceği ve
harici çıktılarının alınabileceği bir sisteme sahip olmalıdır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Kurumların bölümlerinde bulunması gereken araç gereçler
MADDE 32- (1) Yönetim ve diğer odalarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı  ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur.
(2) Derslik ve diğer ders yapılan alanlarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı  ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile programlarda belirtilen araç gereç bulunur.
(3) Yatakhane, kütüphane, mutfak ve benzeri bölümlerde ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur.
(4) Meslek liselerinde uygulanacak programlara uygun standart donatım listesine göre atölye ve laboratuvarlar düzenlenir.

(5) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Çeşitli kursların uygulama dersliklerinde derslik kontenjanı da dikkate alınarak kurs programında ve Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanan mesleki ve teknik eğitim
kurumlarının alanlarına ait standart donanım listesindeki araç gereçler bulunur.
İsteğe bağlı olarak düzenlenebilecek bölümler
MADDE 33- (1) Kurum  yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin  dışında ihtiyaç duyulması hâlinde isteğe bağlı olarak; kurucu, kurucu temsilcisi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, ziyaretçi, sağlık, zümre, (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) çocuk emzirme odası, büro hizmetleri, bilişim teknolojisi, araç gereç, yardımcı hizmetli odaları ve mutfak, kantin, depo, ambar, konferans salonu gibi bölümler de oluşturulabilir. Ayrıca 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olmak şartıyla farklı bölümler de düzenlenebilir.

Bölümlerin ölçümü ve kontenjan tespiti
MADDE 34- (1) Alan (m2 ) veya hacim (m3 ) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanır.(2) Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve üzeri sayılar, bir üst tam  sayı olarak  eğerlendirilir.

Mevcut kurumlar
MADDE 35- (Değişik: Makam Oluru 15/10/2014-4595642) (1) Bu  Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurumlarından kontenjan artırımına yol açacak  yerleşim planı değişikliklerinde bu Yönergede belirtilen standartlar  uygulanacaktır. Ancak, (Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) 01/01/2015  tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan  okulların mevcut binaları ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında binası koruma altına alınarak kültür varlığı olarak tescilli  olan kurumlarda bu Yönergede belirtilen asansör, merdiven, kapı, pencere, koridor için belirlenen standartlar aranmaz.

Kaldırılan Mevzuat
MADDE 36- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
5/3/2010 tarihli ve 1930 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Özel Öğretim
Kurumları Standartlar Yönergesi” ile bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten
kaldırılmıştır.
Okul binaları
Geçici Madde 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan okullar ile özel eğitim
okullarının kurucuları 15/07/2015 tarihine kadar okul binalarını bu Yönergenin
14 üncü, özel eğitim okulları ise 17 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle
getirmek zorundadırlar.
(2) Belirtilen sürede kurum binalarında gerekli düzenlemeyi yapmayan
okullar Bakanlık tarafından öğrenci sayıları dikkate alınarak re’sen mevcut
okullardan birine dönüştürülür.
(3) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş
yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel akşam liselerinin kurucularından,
kurumlarını 2012-2013 öğretim yılı sonuna kadar şartlara uygun hâle
getirmeyenlerin kurumları kapatılır.
(Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) (4) 01/01/2015 tarihinden önce
kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumlara bu maddenin
birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
Engellilerin kurumlara erişebilirliği
Geçici Madde 2- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları,
5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda belirtilen sürede kurumlarını
engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek zorundadırlar.
(Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) Geçici Madde 3- (1) Bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı alan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının kurucuları bu
Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde direksiyon eğitim ve
sınav araçlarını 30 uncu maddede belirtilen şartlara uygun hale getirir. Verilen
süre içerisinde direksiyon eğitim ve sınav araçlarını 30 uncu maddede belirtilen
şartlara uygun hale getirmeyen özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının bu
programları iptal edilir.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 4-(1)
14/03/2014 tarihinde faaliyette bulunan dershanelerde nakil, program iptali ve
kontenjan değişikliği işlemlerinde 01/09/2015 tarihine kadar bu Yönergenin
mülga 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 5-(1)
14/03/2014 tarihinde faaliyette bulunan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin
kurucuları kurumlarını 01/09/2015 tarihine kadar bu Yönergenin 26 ncı
maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle getirirler. Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan
öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kontenjan değişikliğine yol açacak yerleşim
planı değişikliklerinde kurumlarını bu Yönergenin 26 ncı maddesinde belirtilen
şartlara uygun hâle getirirler.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 6- (1) Bu
Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile işyeri açma ve
çalışma ruhsatı alan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kontenjan
değişikliğine yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde kurumlarını bu
yönergenin 23/A ve 24 üncü maddelerinde belirtilen şartlara uygun hâle
getirirler.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 7- (1)
Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında 2018-2019 eğitim öğretim
yılı sonuna kadar okul olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda, bu
Yönergede yeniden düzenlenen 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve yedinci
fıkraları ile 11 inci 12 nci ve 13 üncü maddelerindeki şartlar aranmaz.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 8- (1) Bu
Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce il veya ilçe millî eğitim
müdürlüklerine başvuranlardan işlemleri devam edenler hakkında bu
Yönergenin yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 37- (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
DİREKSİYON EĞİTİM ALANI PLANI
NOT:
1- Yol aplikasyonu sonunda adaların boyutları belirlenecek.
2- Yollardan bir kesimde % 5-7 iniş eğim, % 5-7 çıkış eğimi olacak.
3- Uygun bir yere demiryolu geçidi yapılacak.
4- Arazinin geometrik yapısına göre yol konumları değişik olabilecek
5- A1, A2, B ve F sürücü sertifikaları için direksiyon eğitim alanı en az 5000 m2
, yol genişlikleri 7 m olacaktır.
6- D, C, E sürücü sertifikaları için direksiyon eğitim alanı en az 10.000 m2
, yol genişlikleri 7 m olacaktır. Alan 10.000 m2 den büyükse yol
genişliği 9 m olacaktır.
7- Direksiyon eğitim alanının yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerin oluşturulması şartıyla dikdörtgen veya kare şeklinde olma zorunluluğu
bulunmamaktadır.

MEB STANDARTLAR YÖNERGESİ 2015
Oy Verin Lütfen!